DDI-kuvailu: Hyvinvointi 1998 DDI description: Welfare Survey 1998 Hyvinvointi 1998 Welfare Survey 1998 Suomalaisen hyvinvoinnin muutokset 1995 - 2000 Hyvinvoinnin muutossuuntia 1998

Kyselyssä kartoitettiin suomalaisten materiaalista ja immateriaalista hyvinvointia. Vastaajilta kysyttiin heidän terveydentilastaan kuten psykosomaattisesta oireilusta. Edelleen tiedusteltiin rajoittaako jokin tekijä (esim. terveydentila tai asunnon tilavuus) heidän mahdollisuuksiaan mielekkääseen elämään. Vastaajien mielipiteitä sosiaali- ja terveydenhuollosta, sosiaaliturvasta, veroista sekä työttömyydestä kartoitettiin väitelausein, jotka olivat osittain erilaiset A- ja B-lomakkeissa. Lisäksi vastaajilta kysyttiin erilaisten tavoitteiden, kuten sosiaalisen syrjäytymisen estämisen, tärkeyttä työvoimapoliittisissa toimenpiteissä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan toimeentulotuen tasoa sekä millaista toimeentulotukea he itse pitäisivät kohtuullisena. Heiltä tiedusteltiin myös kotitalouden kuukausituloja tulomuodoittain sekä kuukausittaisia menoja. Edelleen tiedusteltiin mielipidettä kotitalouden elintasosta sekä toimeentulosta. Vastaajilta kysyttiin myös säästämisestä sekä lainanottomahdollisuuksista. Kotitalouden taloudellista vaikeuksista viimeisen vuoden aikana tiedusteltiin erilaisten taloudellisten tekijöiden aiheuttamaa turvattomuutta, maksukyvyn ongelmien ja vähävaraisuuden toistuvuutta sekä vaikeuksien ratkaisuyrityksiä. Lisäksi avo- tai avioliitossa olevilta tiedusteltiin puolison työntekoon liittyvistä asioista, työssäkäyviltä kysyttiin työsuhteesta ja työttömänä tai lomautettuna olevilta työttömyyden tai lomautuksen syistä ja kestosta. Vastaajilta tiedusteltiin myös mielipiteitä lomakkeesta ja tutkimusaiheesta. Taustamuuttujina ovat muun muassa vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, siviilisääty, kotitalouden jäsenten lukumäärät, korkein koulutus, pääasiallinen toiminta nyt ja viimeisen kahden vuoden sisällä sekä puoluekanta.

The survey charted the spiritual, physical and material welfare of people living in Finland. Respondents evaluated their health and psychosomatic symptoms. They were also asked whether something, such as their health or the size of accommodation, prevented them from having a meaningful life. Opinions on social and health care services, social security, taxes, and unemployment were probed with attitudinal statements which were partly different in questionnaires A and B. In addition, respondents assessed the importance of different objectives of employment policy measures, for example, the prevention of social exclusion. Perceptions of the level of income support and the amount it should be as well as the household monthly income by income decile and monthly expenses were charted. Respondents also rated the living standard and income of their household. They were asked about saving, borrowing money and credit possibilities. Respondents' potential financial difficulties were charted by asking about insecurity caused by different economic factors, problems with paying the bills, frequency of money problems and strategies for solving those problems. People who were married or cohabiting were asked about their spouse's employment status, those who were employed were asked about their employment and those who were unemployed or laid off were asked about reasons and duration of unemployment or layoff. Opinions on the questionnaire and the subject of the survey were charted. Background variables included year of birth, gender, marital status, household composition, municipality, highest level of education, occupation, political party preference and main activity at the time of the survey and during past two years.

TodennäköisyysotantaProbability

ProbabilityProbability

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1322
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=f0dd39389bf90e6973f4d6ad1ef9cb031151576b9f4c7e2502a1f88bca7f9fab
Provenance
Creator Kansaneläkelaitos (KELA); Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos; Social Insurance Institution of Finland; University of Turku. Department of Social Policy
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2004
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.; The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland