Mobile Phone Use of Late Teens 2000-2002

Tutkimuksessa on selvitetty myöhäisnuorten matkapuhelimen käyttöä. Aineistossa tarkastellaan nuorten näkökulmasta kännykän merkityksiä ja rooleja nuorten arkipäivän elämässä, kaveripiirissä ja koulumaailmassa. Aineisto koostuu 38 haastattelusta, jotka on tehty vuosina 2000-2002 eri puolilla Suomea asuville lähinnä noin 16-19-vuotiaille nuorille. Aineisto on yhteismitaltaan noin 733 sivua, yksi haastattelu on pituudeltaan keskimäärin 19 sivua. Suurin osa haastatteluista on yksilöhaastatteluja, mutta mukana on myös 10 parihaastattelua ja kaksi kolmihenkisen ryhmän haastattelua. Osaa nuorista on haastateltu myös aikaisempina tutkimuskertoina. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata. Haastatteluissa keskusteltiin nuorten kanssa laajasti kännykän käyttökulttuurista. Nuoret kertoivat myös vapaasti perheestään, harrastuksistaan ja kavereistaan, minkä yhteyteen kännykän käyttöä koskevat kysymykset usein kytkeytyivät. Kysymyksiä ovat olleet mm.: milloin kännykkä on otettu käyttöön perheessä, millainen osto- ja käyttöönottoprosessi oli, miksi on mahdollisesti vaihtanut kännykkää, millainen kännykän käyttäjä on omasta mielestään, milloin pitää kännykkää mukana ja millaista on kännykän hyväksyttävä käyttö. Lisäksi on käsitelty sellaisia aiheita kuin tyttöjen ja poikien erilainen kännykän käyttökulttuuri, suhde teknologiaan ja mediaan yleensä, kännykkäteknologian kehitys, operaattorit, kännykkämerkit ja mallit sekä mainonta. Kolmessa haastattelussa aiheena on ollut erityisesti eri operaattoreiden internetsivujen arviointi.

The survey charted late teens' use of mobile phones in Finland. The archived data consist of interviews conducted with late teens (aged around 16-19) between 2000 and 2002. Topics covered the use of mobile phones with friends, in everyday life and in school. The dataset comprises 38 interviews. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotantaNonprobability

Non-probabilityNonprobability

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2193
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e0f55fadf1b9d0aa77e9e9dce5462fb29149cb81b544c7925ebf236b8d3c29e8
Provenance
Creator Rautiainen, Pirjo
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland