ISSP 2011 - Åsikter om hälsa

DOI

This survey is the Swedish part of the 2011 'International Social Survey Program' (ISSP), and it is the first time an ISSP-survey is focusing on health. Purpose: ISSP aims to design and implement internationally comparable attitude surveys. The study in 2011 investigating Health.

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2011 är ”Health”. Detta är första gången som studien behandlar det här temat. International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra. Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige. Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid, se fliken relaterade studier. Syfte: ISSP har som syfte att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studien för 2011 undersöker åsikter hälsa.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Postal survey with several reminders.

Postenkät med flera påminnelser.

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/000501
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=bdc47531d942e87e0d07d9b75a00ec93e70165cf786b1bacab4c2f818801125a
Provenance
Creator Jonas Edlund
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2013
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; History; Humanities; Life Sciences; Medieval History; Public Finance; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige