DDI-kuvailu: Hyvinvointi 2000 DDI description: Welfare Survey 2000 Hyvinvointi 2000 Welfare Survey 2000 Suomalaisen hyvinvoinnin muutokset 1995 - 2000 Maahanmuuttajien kotoutuminen pääkaupunkiseudulla. Seurantatutkimus vuosilta 1997-2004 Arbetslöshet och välmående

Kyselyssä kartoitettiin suomalaisten materiaalista ja immateriaalista hyvinvointia. Kaikilta vastaajilta kysyttiin ammattinimikettä, työn ja työnantajan tyyppiä sekä työmarkkina-asemaa viimeisen 3 vuoden sisällä. Työttömiltä/lomautetuilta tiedusteltiin työttömyyskorvauksen laatua ja työttömyyden kestoa. Avo- tai avioliitossa olevia pyydettiin vastaamaan työhön ja työttömyyteen liittyviin kysymyksiin myös puolisoaan koskien. Lisäksi vain työttömiltä vastaajilta kysyttiin työttömyyskokemuksista, työllistymisyrityksistä, eri vaihtoehtojen, kuten keikkatyö ja kuntoutus, sopivuudesta nykyisessä tilanteessa sekä eri asioiden, muun muassa tulotason paranemisen ja työssäselviytymisen pelon, merkityksestä työn vastaanottamiseen. Vastaajilta tiedusteltiin heidän terveydentilastaan mm. psykosomaattista oireilusta, luottamuksellisen keskustelukumppanin olemassaolosta sekä yksinäisyydestä. Lisäksi kysyttiin tyytyväisyyttä esimerkiksi mielekkään vapaa-ajantoiminnan mahdollisuuksiin. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan kuukausitasolla tulomuodoittain kotitalouden nettotulot ja kulut erilaisista menoista. Edelleen pyydettiin arvioimaan kuukausittaista käyttörahan määrää ja sen riittävyyttä, tyytyväisyyttä elintasoon, toimeentulon vaikeutta/helppoutta sekä tulotasoa viiden vuoden kuluttua. Lisäksi tiedusteltiin kokeeko vastaaja elävänsä köyhyydessä tai olevansa ylivelkaantunut. Vastaajilta kysyttiin taloudellisten vaikeuksien sekä niiden ratkaisukeinojen käytön tiheyttä viimeisen vuoden aikana. Väitelausein kartoitettiin vastaajien mielipiteitä muun muassa sosiaaliturvasta ja julkista palveluista. Edelleen tiedusteltiin eri sosiaalietuuksien riittävyyttä sekä toimeentulotuen tason sopivuutta. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan yhden aikuisen tarvitsemaa rahamäärää kuukaudessa sekä vastaajan kotitalouden toimeentuloon kohtuulliseksi katsomaa sosiaaliturvan määrää. Taustatietoina olivat muun muassa vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, siviilisääty, kotitalouden jäsenten lukumäärät, asuinpaikan tyyppi, korkein koulutus ja puoluekanta.

The survey charted the spiritual, physical and material welfare of people living in Finland. Respondents were asked to state their occupational title, type of work and employer and status in the labour market during the past three years. People who were married or cohabiting were asked about their spouse's employment status. The unemployed or laid off respondents were asked about unemployment benefits and duration of unemployment or layoff. The unemployed answered to questions about experiences of unemployment, job seeking,, the suitability of different options (e.g. retraining and odd jobs) in their present situation and the importance of different things (e.g. fear of coping in the job and improvement of income level) in accepting a job. Respondents evaluated their general health, for example, psychosomatic symptoms, loneliness and the existence of a confidential friend. They were asked whether they have access to different leisure time activities. Households' monthly net income and monthly expenses were charted. Respondents' satisfaction with their living standard and monthly spending money of their household and its sufficiency were probed. They also rated the difficulty/easiness of obtaining income and the level of income in the next five years. Respondents were also asked whether they feel they are living in poverty or are over-indebted. Respondents were asked to evaluate the frequency of financial difficulties and use of strategies to solve them. They were presented with a set of attitudinal statements about social security and public services. Perceptions of the sufficiency of the level of income support and different social security benefits were charted. Respondents assessed the amount of money that one adult needs monthly and the reasonable amount of social security benefits their household would require. Background variables included year of birth, gender, marital status, household composition, type of place of residence, highest level of education and political party preference.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1323
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=253159abe73f7531b4f0b1f0672b6b99a998ab3e3eee22ef282a3e663957c3eb
Provenance
Creator Kansaneläkelaitos (KELA); Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos; Social Insurance Institution of Finland; University of Turku. Department of Social Policy
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2004
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.; The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland