Kunta-alan työolobarometri 2007

Vuoden 2007 Kunta-alan työolobarometri tarkastelee kuntien ja kuntayhtymien työolojen muutoksia. Tiedot perustuvat työministeriön työolobarometrin aineistoon, joka kattaa kaikkien alojen palkansaajat. Aineistoa on kasvatettu Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän toimeksiannosta kunta-alalla työskentelevien osalta poimimalla heistä lisäotos. Vuonna 2007 satunnaisesti puhelinhaastatteluihin valittujen kokonaismäärä kunta-alalla oli 672. Aineistoon on sisällytetty vain kunta-alan palkansaajat. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisen työelämän laatua palkansaajien näkökulmasta vuonna 2007. Ensimmäiset kysymykset koskivat työsuhteen pituutta ja luonnetta sekä työpaikan henkilöstöä. Esimerkiksi kysyttiin vuoden aikana tapahtuneista muutoksista henkilöstön lukumäärässä, irtisanomisista ja lomautuksista. Seuraavat kysymykset koskivat työpaikan ilmapiiriä, kuten esiintyykö työpaikalla ristiriitoja tai henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Tämän jälkeen kysyttiin työtehtävistä ja työn luonteesta sekä palkkaukseen liittyvistä asioista, kuten ylityökorvauksista, lisistä ja tulospalkkioista sekä vastaajan suhtautumisesta palkkaukseensa. Seuraavissa kysymyksissä selvitettiin työpaikan luonnetta ja ominaisuuksia sekä kysyttiin työhön liittyvistä koulutuksista. Vastaajilta myös tiedusteltiin, pitävätkö he mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana heidät esimerkiksi lomautetaan, irtisanotaan tai siirretään toisiin tehtäviin. Lisäksi vastaajat pohtivat työllisyystilannetta sekä sitä, onko työelämä muuttumassa suuntaan tai toiseen esimerkiksi tasa-arvon, ympäristökysymysten huomioon ottamisen, esimiesten johtamistavan tai itsensä kehittämisen mahdollisuuksien suhteen. Tämän jälkeen tiedusteltiin vielä muun muassa työkykyyn ja työterveyteen liittyviä asioita. Lisäksi kysyttiin, esiintyykö vastaajan työorganisaatiossa syrjintää tai eriarvoista kohtelua, joka perustuu esimerkiksi ikään, sukupuoleen, työsuhteen luonteeseen tai työntekijän syntyperään. Barometrissa on hyödynnetty työvoimatutkimuksen (Tilastokeskus 2007) taustamuuttujia. Taustamuuttujina olivat muun muassa sukupuoli, ikä, alue ja työpaikan toimiala. Barometrin sisällöstä pääosa on pidetty samanlaisena eri vuosina. Vuonna 2007 uutena asiana mukaan on otettu etä- ja mobiilityö, jota koskevat tiedot kerättiin työvoimatutkimuksen (Tilastokeskus 2007) yhteydessä. Myös palkkausjärjestelmien muutosten seuraamista on edelleen jatkettu.

The annual survey studied employee opinion on the quality of working life in Finnish municipalities. Main themes were psychosocial working environment, job characteristics, pay systems, job satisfaction, employment security, training and development, capacity to work, and bullying and discrimination at work. First, the respondents were asked how many years they had worked for the employer they were working for at the time, type of contract, number of persons at the workplace, what kind of changes there had been in staff numbers, working hours, and contracts over the past 12 months, and whether people had been transferred to other units. Further questions covered team work, and whether there had been conflicts at the workplace, between what groups and whether the conflicts had decreased or increased over the past 12 months. Incidents of bullying and violence were charted. Next set of questions covered the respondent's autonomy at work and other job characteristics, overtime and its compensation, flexible working time arrangements, and R's membership in a trade union or professional association. Changes over the past year in workload, physical or mental stress, in access to training etc were explored as well as pay and bonus systems, and satisfaction with pay. Psychosocial working environment was charted with a number of questions, for instance, whether employees were treated equally, how supervisors handled development ideas suggested by subordinates and so on. One topic pertained to whether the respondents had presented any ideas to improve working conditions, products, services or working methods at the workplace and whether there had been other development initiatives. The respondents' participation in job-related training and development was investigated. One theme pertained to job satisfaction. The respondents were asked to what extent they agreed with a number of statements relating to staff sufficiency, organisation of work, access to information, physical or mental stress etc. They were asked how likely it was that they would be dismissed or laid off, or their tasks or working hours would be changed over the next year. Opinions on the employment situation in Finland and on changes happening in working life were charted. A number of questions investigated how the employees' capacity to work and occupational safety had been taken into account at the workplace, the respondents' sickness absences, and estimate of own mental and physical capacity to work. Discrimination at work based on ethnic group, age, gender and type of contract was explored. Finally, the respondents were asked whether they had done their main work from home or somewhere else outside of workplace (telework). Background variables included the respondent's gender, age, major region (NUTS2), type of municipality, education, occupational status, industry of employment, employer type, status in employment, economic activity, weekly working hours, additional jobs, whether R worked for a municipality or a federation of municipalities and in which sector. Information on age, gender, major region, type of municipality and education level were obtained from registers. Other background variables were obtained from the Labour Force Survey 2007 telephone interviews which were often conducted together with the Finnish Working Life Barometer interview.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Puhelinhaastattelu: tietokoneavusteinen (CATI)Interview.Telephone.CATI

Telephone interview: Computer-assisted (CATI)Interview.Telephone.CATI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2752
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5fb56943e28d920d5787595b74f612fc9951490dea362365863a28dbb4a4f189
Provenance
Creator Tilastokeskus. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut; Työministeriö; Statistics Finland. Interview and Survey Services; Ministry of Labour
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland