Finnish Working Life Barometer: Local Government Employees 2009

DOI

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisen työelämän laatua kunta-alan palkansaajien näkökulmasta vuonna 2009. Kuntien ja kuntayhtymien työolojen muutoksia kuvaava Kunta-alan työolobarometrin tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin aineistoon, joka kattaa kaikkien alojen palkansaajat. Tätä aineistoa on kasvatettu Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän toimeksiannosta kunta-alalla työskentelevien osalta poimimalla heistä lisäotos. Ensimmäiset kysymykset koskivat työsuhteen pituutta ja luonnetta sekä työpaikan henkilöstöä. Esimerkiksi kysyttiin vuoden aikana tapahtuneista muutoksista henkilöstön lukumäärässä, irtisanomisista ja lomautuksista. Seuraavat kysymykset koskivat työpaikan ilmapiiriä, kuten esiintyykö työpaikalla ristiriitoja tai henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Tämän jälkeen kysyttiin työtehtävistä ja työn luonteesta sekä palkkaukseen liittyvistä asioista, kuten ylityökorvauksista, lisistä ja tulospalkkioista sekä vastaajan suhtautumisesta palkkaukseensa. Seuraavissa kysymyksissä selvitettiin työpaikan luonnetta ja ominaisuuksia sekä kysyttiin työhön liittyvistä koulutuksista. Vastaajilta myös tiedusteltiin, pitävätkö he mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana heidät esimerkiksi lomautetaan, irtisanotaan tai siirretään toisiin tehtäviin. Lisäksi vastaajat pohtivat työllisyystilannetta sekä sitä, onko työelämä muuttumassa suuntaan tai toiseen esimerkiksi tasa-arvon, ympäristökysymysten huomioon ottamisen, esimiesten johtamistavan tai itsensä kehittämisen mahdollisuuksien suhteen. Tämän jälkeen tiedusteltiin vielä muun muassa työkykyyn ja työterveyteen liittyviä asioita. Lisäksi kysyttiin, esiintyykö vastaajan työorganisaatiossa syrjintää tai eriarvoista kohtelua, joka perustuu esimerkiksi ikään, sukupuoleen, työsuhteen luonteeseen tai työntekijän syntyperään. Työolobarometrissa on hyödynnetty työvoimatutkimuksen (Tilastokeskus 2009) taustamuuttujia. Taustamuuttujina olivat muun muassa sukupuoli, ikä, alue ja työpaikan toimiala. Työolobarometrin sisällöstä pääosa on pidetty samanlaisena eri vuosina. Vuonna 2009 uudeksi teemaksi mukaan on otettu taantuman vaikutukset työpaikoilla ja tätä täydentävät tiedot yhteistoimintalain toteutumisesta työpaikoilla. Lisäksi työpaikkojen työelämän laadun ja niiden menestyksen välistä yhteyttä on tutkittu tarkemmin.

The annual survey studied employee opinion on the quality of working life in Finnish municipalities. Main themes were psychosocial working environment, job characteristics, pay systems, satisfaction with the job, employment security, training and development, capacity to work, and bullying and discrimination at work. The year 2009 study contained new questions on cooperation negotiations. First, the respondents were asked how many years they had worked for the employer they were working for at the time, type of contract, number of persons at the workplace, and what kind of changes there had been in staff numbers, working hours, contracts, and tasks during the past 12 months, and whether people had been transferred to other units. A number of questions pertained to co-operation negotiations, their process and results. Further questions covered team work, whether there had been conflicts at the workplace, between what groups and whether the conflicts had decreased or increased over the past 12 months. Incidents of bullying and violence were charted. Next set of questions investigated the respondent's autonomy at work and other job characteristics, overtime and its compensation, flexible working time arrangements, and R's membership in a trade union or professional association. Changes over the past year in workload, physical or mental stress, in access to training etc were explored as well as pay and bonus systems, and satisfaction with pay. Psychosocial working environment was charted with a number of questions, for instance, whether employees were treated equally, was there support for trying new things and so on. One topic pertained to whether the respondents had presented any ideas to improve working conditions, products, services or working methods at the workplace and whether there had been other development initiatives. The respondents' participation in job-related training and development was investigated. One theme pertained to job satisfaction. The respondents were asked to what extent they agreed with a number of statements relating to staff sufficiency, organisation of work, access to information, physical or mental stress etc. They were asked how likely it was that they would be dismissed or laid off, or their tasks or working hours would be changed over the next year. Views were probed on the employer's financial situation, effects of the economic recession on the workplace, employment situation in Finland and possible changes in working life. A number of questions investigated how the employees' capacity to work and occupational safety had been taken into account at the workplace, the respondents' sickness absences, and estimate of own mental and physical capacity to work. Discrimination at work based on ethnic group, age, gender and type of contract was explored. Background variables included the respondent's age, gender, major region (NUTS2), type of municipality, education, economic activity, status in employment, industry of employment, occupational group, employer type, weekly working hours, additional jobs, whether R worked for a municipality or a federation of municipalities and in which sector. Information on age, gender, major region, type of municipality and education level were obtained from registers. The other background variables were obtained from the Labour Force Survey 2009 telephone interviews which were often conducted together with the Finnish Working Life Barometer interview.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Puhelinhaastattelu: tietokoneavusteinen (CATI)Interview.Telephone.CATI

Telephone interview: Computer-assisted (CATI)Interview.Telephone.CATI

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2754
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2754
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=336c327296924f3a4887bc84dcbf4742eb2db21d43601b4e08229bca14d3ced1
Provenance
Creator Tilastokeskus. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut; Työ- ja elinkeinoministeriö; Statistics Finland. Interview and Survey Services; Ministry of Employment and the Economy
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland