Innovaatioyliopiston perustaminen ja media 2008

Aineistossa on haastatateltu henkilöitä, jotka osallistuivat innovaatioyliopiston perustamista koskevaan päätöksentekoon, ovat seuranneet sitä läheltä tai joilla on ollut intressi vaikuttaa siihen. Haastateltavien joukossa on politiikan, hallinnon, tutkimuksen, kansalaistoiminnan, ja elinkeinoelämän edustajia. Haastattelun kysymykset käsittelevät sitä, miten mediajulkisuus on vaikuttanut haastateltavien toimintaan asian valmistelussa ja päätöksenteossa ja miten he ovat pyrkineet käyttämään mediajulkisuutta resurssina tavoitteidensa edistämisessä. Haastatteluissa kartoitettiin haastateltavan ja hänen taustaorganisaationsa roolia, toimintatapoja sekä virallisia ja epävirallisia tapaamisia ja neuvotteluja liittyen innovaatioyliopiston perustamishankkeeseen. Haastateltavat kuvasivat organisaatioidensa viestintää, mediahallintaa ja mediajulkisuuden merkitystä innovaatioyliopisto-hankkeessa sekä organisaatioidensa toiminnassa yleisemmin. Haastateltavat kuvasivat myös, miten he itse seuraavat mediaa. Haastattelut on tehty osana laajaa tutkimusprojektia nimeltään Media vallankäyttäjänä ja vallankäytön välineenä. Innovaatioyliopiston perustamista koskevien haastattelujen lisäksi projekti on tuottanut myös kolme muuta aineistoa (FSD2576 Smash Asem -mielenosoitus ja media 2008, FSD2505 Hoitajien palkkakiista ja media 2007-2008 sekä FSD2504 Media ja valta -kyselyaineisto 2009).

The data consist of 15 face-to-face interviews studying the thoughts of Finnish elite power brokers on the media and its influence on their work. The example case in these interviews was the creation of an Innovation University (subsequently called the Aalto University) in Finland by merging three existing universities. Questions covered what kind of impact media publicity had had on planning and decision-making regarding the Innovation University, the relationship between the media and the interviewees' organisation, and how the organisation used and kept in contact with the media. Views were also probed on the power of the media and mediatization. The interviewees were political decision-makers, and representatives of administration, research community, voluntary organisations and business life. The interviews were part of the research project "Media as a holder and a vehicle of power" conducted by the Department of Journalism and Mass Communication at the University of Tampere. For other datasets originating from the project, see FSD2576, FSD2505 and FSD2504.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2577
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=3e016632d560650ebc7af0aea8bc828edbddc3b07e242ed50a8b12b6461e3ee5
Provenance
Creator Reunanen, Esa; Kunelius, Risto; Noppari, Elina
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2011
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland