Nuorisobarometri syksy 1998

Syksyn 1998 nuorisobarometrin pääteemoja olivat yhteiskunnallinen osallistuminen, kulttuuripalvelut ja poliittiset painopisteet. Tutkimuksessa kysyttiin myös nuorten tulevaisuudenodotuksista, maailmankuvasta ja käsityksistä yhteiskunnallisista instituutioista. Ensiksi kartoitettiin käsityksiä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Kysyttiin, paljonko erilaisten yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan (esimerkiksi poliittiset puolueet, kirkko, poliisi, pankit ja Euroopan unioni) luotetaan. Tiedusteltiin myös, millaisia asioita vastaaja olisi valmis tekemään, jos asia olisi hänestä tärkeä, esimerkiksi olisiko hän valmis osallistumaan julkiseen mielenosoitukseen, käyttämään väkivaltaa poliittisia päättäjiä kohtaan, allekirjoittamaan vetoomuksen tai adressin tai liittymään jäseneksi poliittiseen puolueeseen. Seuraavaksi kysyttiin kulttuuripalveluiden käytöstä. Kysyttiin miten tärkeitä erilaiset palvelut ovat vastaajille (esimerkiksi oopperaesitykset ja -juhlat, teatteriesitykset ja rock-konsertit). Nuorisobarometrissa kartoitettiin myös nuorten maailmankatsomusta. Esitettiin joukko väittämiä erilaisten asioiden hyväksyttävyydestä. Kysyttiin ovatko vastaajat samaa vai eri mieltä väitteistä kuten "on hyväksyttävää tehdä iskuja turkistarhoille", "on hyväksyttävää osallistua ulkomaalaisia vastaan järjestettyyn mielenosoitukseen" ja "on hyväksyttävää nostaa työttömyyskorvausta väärin perustein". Sen jälkeen tiedusteltiin miten tärkeää on, että vastaajat ovat saavuttaneet 35-vuotiaana tiettyjä asioita (esimerkiksi oma perhe ja lapsia, pysyvä työsuhde ja keskitasoa korkeampi palkka). Seuraavat kysymykset käsittelivät nuorten poliittisia asenteita. Kysyttiin, kuinka tärkeinä vastaajat pitävät eri instituutioissa (esimerkiksi kunnanvaltuustossa, eduskunnassa, Euroopan unionissa tai koulutuslaitoksissa) tehtyjä päätöksiä. Esitettiin myös väittämiä suomalaisesta yhteiskunnasta ja kysyttiin, ovatko vastaajat väittämien kanssa samaa vai eri mieltä. Väittämiä olivat esimerkiksi "rasismi on lisääntynyt viime vuosina suomalaisten nuorten keskuudessa", "EU-jäsenyys on osoittautunut edulliseksi Suomelle" ja "Suomeen saa tulla lisää ulkomaalaisia työntekijöitä". Tämän jälkeen kysyttiin mitkä vastaajien mielestä ovat kaksi tärkeintä asiaa, joihin seuraavan hallituksen tulisi panostaa (esimerkiksi maanpuolustus, työllisyys tai ympäristön suojelu). Lopuksi vastaajat kertoivat vielä, minkä verran erilaisiin asioihin (muun muassa nuorisotyöhön, museoihin tai verotuksen keventämiseen) tulisi panostaa, mikäli Suomen kansantalouteen tulisi liikkumavaraa. Taustamuuttujia tutkimuksessa olivat muun muassa vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, lääni ja pääasiallinen toiminta.

The main themes of the Finnish Youth Survey Autumn 1998 were social participation, cultural services, and political focal points. Young people's future plans, world view, and notions of various social institutions were queried. First, the respondents were asked about public political influence. Trust in various institutions (e.g. political parties, church, police, banks, and the EU) was charted, and the respondents indicated what they would be willing to do in order to promote the issues they considered important (e.g. participate in a public demonstration, use violence against political decision-makers, sign a petition, or join a political party). Next questions canvassed the use of cultural services. The respondents indicated the importance of various services, including opera performances and festivals, theatre performances, and rock concerts. Young people's world view was also under observation. They were presented with a set of attitudinal statements on the acceptability of various things, such as attacking fur farms, participating in demonstrations against foreigners, and claiming unemployment benefits on false grounds. The importance of achieving various things (e.g. own family and children, permanent job, higher than average wage) by the age of 35 was also queried. Further questions surveyed the political attitudes of young people. The importance of decisions made in various institutions (such as the local council, Parliament, the EU, and the school system) was examined. The respondents were also presented with a set of attitudinal statements on Finnish society, covering topics such as racism, the EU membership, and foreign workers. In addition, they were asked to name the two most important things the next Government should focus on (for example national defence, employment, or environmental protection). Finally, the respondents were asked how much various things (e.g. youth work, museums, or reducing taxes) should be focused on, if there were more latitude in the Finnish economy. Background variables included the respondent's age, gender, education, province of residence, and economic activity.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2527
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=22a65d1fd1a634964c81ca365b631a73f3a9315ee788d8d472d72b221a61409a
Provenance
Creator Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora); Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto; Opetusministeriö. Taiteen keskustoimikunta; Advisory Council for Youth Affairs (Nuora); Finnish Youth Research Society. Finnish Youth Research Network; Ministry of Education. Arts Council of Finland
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland