Tekstiviestintä nuorten kulttuurissa 1998

Aineistossa "Tekstiviestintä nuorten kulttuurissa" piirtyy kuva matkapuhelinilmiön synnystä ja kehityksestä suomalaisnuorten keskuudessa. Aineistossa tarkastellaan nuorten näkökulmasta kännykän ja erityisesti tekstiviestin merkityksiä ja rooleja nuorten arkipäivän elämässä, kaveripiirissä ja koulumaailmassa. Aineisto koostuu vuonna 1998 nuorilta (12-18 -vuotiailta) eri puolella Suomea tehdyistä haastatteluista. Aineisto on yhteismitaltaan noin 1540 sivua, yksi haastattelu on pituudeltaan keskimäärin 28 sivua. Vuonna 1998 tehtyjä haastatteluja voi kuvailla laajemman tutkimusprojektin pilottivaiheen haastatteluiksi. Suurin osa haastatteluista on yksilöhaastatteluja, mutta mukana on myös kaksi ryhmähaastattelua ja kaksitoista (12) parihaastattelua. Osaa nuorista on haastateltu uudelleen myöhempinä tutkimuskertoina. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata. Haastatteluissa on keskusteltu nuorten kanssa laajasti kännykän ja tekstiviestin käyttökulttuurista. Aiheita ovat olleet mm.: milloin kännykkä on otettu käyttöön, millainen osto- ja käyttöönottoprosessi oli, millaista käyttömäärä on, miten hinnat vaikuttavat käyttöön, miten tekstiviestiä käytetään, kenen kanssa, millaisia sisällöt ovat, millaista tekstiviestin ja kännykän hyväksyttävä käyttö on, millaisia viestien ulkoasut ovat, jaetaanko viestejä ja viestien kirjoittamista. Lisäksi on käsitelty sellaisia aiheita kuin tyttöjen ja poikien erilainen kännykän käyttökulttuuri, uudet haluttavat toiminnot, kännykkäteknologian kehitys, operaattorit, kännykkämerkit ja mallit sekä mainonta. (Ks. Haastattelukysymykset).

The survey charted young people's use of mobile phones, particularly text messaging, in Finland. The archived data consist of interviews of young people (aged 12-18) conducted in 1998. Topics covered the use of mobile phones and text messaging with friends, in everyday life and in school. The dataset consists of 55 interviews, some of which were individual interviews while some were group or pair interviews. In total, 50 girls and 21 boys participated in the interviews. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2144
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0f8c66835389328d295c22044c7787e2c3ccc03f5ffe3231f9653144eaf5a538
Provenance
Creator Rautiainen, Pirjo; Kasesniemi, Eija-Liisa; Järveläinen, Johanna
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2006
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland