Lifestyles and Life Circumstances of Gays, Lesbians and Bisexuals 1982-1983

Aineistoissa Homoseksuaalien elämäntapa ja elinolot 1982 - 1983 käsitellään seksuaalisten vähemmistöjen edustajien arjen kokemuksia liittyen vastaajien sukupuoliseen suuntautumiseen. Aineisto kartoittaa vastaajien seksuaalisen identiteetin rakentumista, seksuaalista käyttäytymistä sekä kokemuksia esimerkiksi syrjinnästä, joka kohdistuu vastaajan seksuaaliseen suuntautumiseen. Alussa kartoitettiin vastaajan taustaa kysymällä sukupuolisesta suuntauksesta, nykyisestä ja mahdollisista menneistä perhesuhteista sekä lapsista. Miehiltä kysyttiin myös asevelvollisuudesta. Seuraavaksi kysyttiin sukupuolisuhteista ja parisuhteista niin samaa kuin eri sukupuolta olevien henkilöiden kanssa. Ihmissuhteita kartoitettiin lisäksi kysymällä homoseksuaalisista ystävistä sekä erilaisista ystävyys- ja rakkaussuhteista. Parisuhteisiin liittyen kysyttiin vielä tarkemmin siitä, miten rahankäyttö ja muut kodinhoitoon liittyvät vastuut jakautuvat parisuhteessa. Seuraavaksi siirryttiin homoseksuaalisuutta koskeviin kysymyksiin, joissa kysyttiin muun muassa oman seksuaalisen suuntautumisen salaamisesta eri henkilöiltä, kuten läheisiltä, sukulaisilta, työtovereilta tai naapureilta. Lisäksi kysyttiin miten suuntautumisesta jo tietävät edellä mainitut henkilöt suhtautuvat asiaan tai miten vastaaja arvelisi näiden henkilöiden suhtautuvan vastaajan homoseksuaalisuuteen, mikäli he saisivat tietää siitä. Kysyttiin myös, miten paljon vapaa-ajastaan vastaaja viettää homoseksuaalisten ihmisten seurassa sekä minkä sukupuolen ja seksuaalisen suuntauksen edustajia vastaajan ystäväpiiriin kuuluu. Vastaajan yhteisöllistä asemaa selvitettiin kysymällä järjestöön kuulumisesta sekä käymisestä erilaisissa paikoissa, kuten homoseksuaalien järjestön tansseissa tai muissa tapahtumissa, joissa homoseksuaalit tapaavat toisiaan. Lisäksi vastaajalta kysyttiin päihteiden käytöstä ja käytön mahdollisista seurauksista, kuten rahavaikeuksista, töistä poissaolosta sekä virkavallan kanssa tekemisiin joutumisesta. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin ensimmäisiä kokemuksia ja tiedostamisen hetkiä liittyen omaan seksuaaliseen suuntautumiseen. Kysyttiin ensimmäisistä seksuaalikontakteista sekä oman mielenkiinnon heräämisestä samaa sukupuolta olevia henkilöitä kohtaan. Lisäksi kysyttiin millaisia kokemuksia vastaajalla on homoseksuaalisen suuntautumisensa vaikutuksista esimerkiksi asunnonhankintaan, työnhakemiseen tai viranomaisten kanssa toimimiseen liittyen. Kysyttiin myös onko vastaaja joutunut ruumiillisen väkivallan kohteeksi julkisilla paikoilla. Seuraavaksi keskityttiin vastaajan lähisukulaisiin sekä kokemuksiin ammattiauttajien kanssa toimisesta. Kysyttiin ovatko vanhemmat painostaneet vastaajaa henkisesti, taloudellisesti tai väkivalloin homoseksuaalisuuden takia. Vastavuoroisesti kysyttiin myös ovatko vastaajan omaiset ilmaisseet hyväksymisensä vastaajan seksuaalista suuntautumista kohtaan. Lisäksi kysyttiin millaisia kokemuksia vastaajalla on erilaisten lääkärien ja ammattiauttajien suhtautumisesta homoseksuaalisuuteen sekä minkälaisia muita kokemuksia vastaajalla on siitä, että hänen seksuaaliseen suuntautumiseensa olisi yritetty vaikuttaa sitä muuttamalla tai muokkaamalla. Lopuksi kysyttiin vielä mitä kautta vastaaja saa tietoa homoseksuaalisuudesta, mitä lehtiä hän lukee ja mistä hän on saanut tietoa kyselystä. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, koulutus, ammattiasema, ikä, äidinkieli, kansalaisuus sekä asuinpaikkakuntatyyppi.

The study charted everyday experiences of people belonging to sexual minorities in Finland. Topics studied included the formation of sexual identity, sexual behaviour and experiences of discrimination based on sexual orientation. The respondents were first asked what the orientations of their sexual behaviour and their sexual feelings were, how important they personally regarded religion, whether they were at the moment of the survey or had previously been married, whether they had children, whether the children lived with them, whether they would like to have children, and which method of having a child they would use if they wanted children. Male respondents were also asked whether they had completed military service, and if they had not, whether they were going to do so. Further questions charted whom the respondents lived with, whether they had had intimate relations with a person of the opposite sex, whether they were in a same-sex relationship at the moment of the survey, and whether they had other intimate same-sex relations besides their relationship. One set of questions surveyed how many of their friends were gays or lesbians, and what their relationship to the members of the same sex was principally like. Relating to intimate relationships, questions charted same-sex relationship at the time of the survey, previous same-sex relationships, management of finances, and the division of chores. The next set of questions focused on social relationships, charting the attitude of different people towards the respondents' sexuality (e.g. mother, father, sisters, neighbours), from whom the respondents kept their sexuality secret, how much of their leisure time they spent with gays and lesbians (other than partner), whether their closest friends were women or men and hetero- or homosexual, how many of all their friends were heterosexual, and how many were the same sex as them. One set of questions surveyed the respondents' leisure time, with questions studying membership of an organisation for gays and lesbians, different events and places aimed at gays and lesbians visited by the respondents as well as alcohol use and its consequences. Relating to first same-sex experiences and sexual awareness, the respondents were asked about their first sexual interest towards members of the same sex, and first sexual contact with a member of the same sex. The attitudes of different people and groups in different situations towards the respondents' sexual orientation were charted. Questions investigated the attitudes of people in the respondents' neighbourhoods, the attitudes of public authorities (e.g. the police, courts), of parents and relatives, of medical professionals as well as attitudes of people in public, in the working life and at school and studies. Some questions surveyed the pressure faced by the respondents to "turn" heterosexual, for instance, whether a person of the opposite sex had ever suggested coitus to them in an attempt to change their sexual orientation, and whether the respondents had ever felt they should turn heterosexual. Finally, the respondents were asked whether they had ever moved abroad or considered doing so because of their sexual orientation, which magazines marketed at gays, lesbians and bisexuals they read, and where they had received the survey questionnaire. The background variables included the respondent's gender, age group, mother tongue, nationality, type of municipality of residence, major region of residence, education, and economic activity and occupational status.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2798
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e6fe0e3e94c993a16a92201d7e09dfbc759fc5ad9649087bceda87eda314b684
Provenance
Creator Haavio-Mannila, Elina; Grönfors, Martti; Mustola, Kati; Stålström, Olli
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2013
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland