ISSP 2007: Leisure Time and Sports: Finnish Data

DOI

Tutkimuksessa kysyttiin vapaa-ajan harrastuksista ja ajankäytöstä. Vapaa-ajan käyttöä kartoitettiin kysymällä muun muassa mitä vastaaja tekee vapaa-aikanaan, kuinka usein ja kuinka hyvin hän osaa nauttia omasta vapaa-ajastaan. Lisäksi kysyttiin, haluaako vastaaja olla vapaa-aikanaan yksin vai muiden seurassa ja mihin elämän eri osa-alueisiin hän haluaisi käyttää enemmän ja mihin vähemmän aikaa. Lomailuun liittyen kysyttiin, kuinka monta yötä vastaaja on viimeisen vuoden aikana ollut kaikkiaan poissa kotoa kyläilemässä tai lomailemassa. Loman määrää kartoitettiin kysymällä kuinka monta päivää hän on viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut kaikkiaan poissa töistä palkallisella tai palkattomalla lomalla. Liikunta- ja urheilutottumuksia käsiteltiin kysymällä vastaajan eniten harrastamaa urheilulajia, mitä peliä vastaaja pelaa useimmiten ja miten tärkeitä eri syyt ovat vastaajalle liikunnan harrastamiseen tai pelien pelaamiseen. Edelleen tiedusteltiin, mitä urheilua vastaaja katsoo TV:stä eniten ja mitä toiseksi eniten ja kuinka ylpeäksi hän tuntee itsensä kun Suomi menestyy kansainvälisissä urheilukilpailuissa. Lisäksi esitettiin erilaisia urheiluun liittyviä väittämiä, tiedusteltiin syitä, jotka estävät vastaajaa viettämästä vapaa-aikaansa haluamallaan tavalla ja kysyttiin, millaisten eri yhdistysten toimintaan vastaaja on osallistunut. Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka onnelliseksi tai onnettomaksi hän tuntee itsensä ja millaiseksi hän kokee nykyisen terveydentilansa. Lisäksi kysyttiin, oliko edellinen päivä työ-, koulu- tai opiskelupäivä vai vapaa- tai lomapäivä, ja mihin aikaan vastaaja meni nukkumaan ja heräsi. Myös vastaajien pituutta ja painoa tiedusteltiin. Liikunnan määrää kartoittavat kysymykset 26 ja 27 olivat Suomen kansallisia lisäkymyksiä. Vastaajalta tiedusteltiin, kuinka usein hän harrastaa ainakin lievästi hengästyttävää ja hikoiluttavaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan. Hyötyliikuntaa käsiteltiin kysymällä kuinka monta minuuttia vastaaja keskimäärin kävelee tai pyöräilee päivittäisillä työ- tai asiointimatkoillaan. Taustatietoina kysyttiin mm. sukupuoli, syntymävuosi, kotitalouden koko, koulutus, työelämään osallistuminen, ammatti, elinkeino tai toimiala, säännöllinen viikoittainen työaika, ammattiasema, esimiesasema, työnantaja (yksityinen/julkinen sektori), ammattiliiton jäsenyys, äänestyskäyttäytyminen, uskonnollisuus, tulot sekä vastaajan asuinaluetta kuvaavia tietoja.

The survey charted Finnish leisure time activities and hobbies. The respondents were asked to tell what they did in their free time and how often, how much enjoyment they received from their free time activities, and how much they were able to enjoy their leisure time. They were also asked whether they preferred to be with other people or by themselves in their free time, and which areas of life they would like to spend more/less time on. With regard to holidays, the respondents were asked to indicate how many nights they had stayed away from home for holidays or social visits in the last 12 months. They were also asked how many days of leave from work they had taken altogether in the previous 12 months. In view of sport/game activities, the respondents were asked what sport or physical activity they took part in most frequently, what type of game they played most frequently, and how important various reasons were for them to take part in sports or games. They were also asked what sport they watched on TV most frequently and second most frequently, and how proud they were when Finland did well at an international sports or games competition. The respondents were presented with a set of attitudinal statements, and they were asked to indicate to what extent various conditions (e.g. lack of facilities nearby, lack of money, lack of time) prevented the respondents from doing the free time activities they wanted to do. Participation in the activities of various associations or groups was also queried. The respondents were asked how often they did physical exercise causing at least slight sweating and shortness of breath for at least half an hour at a time. They were also asked how many minutes of walking or cycling they built into their daily routines on average. Questions 26 and 27 charting the amount of physical exercise were Finnish country-specific questions. Further questions probed the respondents' happiness and health. They were also asked whether the preceding day had been a weekday/working-day or a day off/holiday, and at what time they had got up and went to sleep. Background variables included the respondent's gender, year of birth, household size, education, employment status, occupation, industry of employment, regular weekly working hours, employment type, managerial position, employer type, trade union membership, voting behaviour, religiosity, monthly income, subjective social class, and type of location.

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otantaProbability.SystematicRandom

Probability: Systematic randomProbability.SystematicRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.1080/00207659.2017.1264835
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:hulib-201906132720
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=65793bd207347b7ca886afcd5222c130a6c48354ae96b44878588bbc90cdef13
Provenance
Creator International Social Survey Programme (ISSP); Blom, Raimo; Melin, Harri; Tanskanen, Eero
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland