Svensk valundersökning 1973

DOI

This study is number six in the collection of Swedish election studies carried out in connection with a general election. In 1973 a new kind of panel was introduced. This was a two-run panel, in which half of the 1973 sample was reinterviewed in 1976. The new respondents in 1976 were reinterviewed in 1979, and so on. In this way, all respondents will be interviewed twice. In addition to the usual content, this study includes a large number of questions on international politics and events; interest in international politics, opinions on alarming international events, the superpowers, the Common Market, the Middle East conflict, and the war in Vietnam. There are also questions on what the respondent wants the parties to accomplish on national and local level, and about the respondent´s knowledge of the candidates to the parliamentary and local election. Unlike most of the election studies, this study does not include questions on mass media. Purpose: Explain why people vote as they do and why an election ends in a particular way. Track and follow trends in the Swedish electoral democracy and make comparisons with other countries.

This study is number six in the collection of Swedish election studies carried out in connection with a general election. In 1973 a new kind of panel was introduced. This was a two-run panel, in which half of the 1973 sample was reinterviewed in 1976. The new respondents in 1976 were reinterviewed in 1979, and so on. In this way, all respondents will be interviewed twice. In addition to the usual content, this study includes a large number of questions on international politics and events; interest in international politics, opinions on alarming international events, the superpowers, the Common Market, the Middle East conflict, and the war in Vietnam. There are also questions on what the respondent wants the parties to accomplish on national and local level, and about the respondent´s knowledge of the candidates to the parliamentary and local election. Unlike most of the election studies, this study does not include questions on mass media. Syfte: Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

I 1973 års undersökning tillämpades en annan metod för urvalsdragning än vid de tidigare undersökningarna. Den tidigare användningen av SCB:s sk basurval ersattes med en urvalsdragning i ett steg, direkt från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB), med hjälp av SCB:s standardprogram för slumpmässiga urval. Vid urvalsdragningen bortsorterades personer som på grund av rösträttshinder ej ingick i målpopulationen. I målpopulationen ingår även röstberättigade utlandssvenskar. Dessa ingår emellertid ej i urvalsramen.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002503
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0a2c65c8e5f53579fd541f205a3b0678eb8a1af73da03cd9e0b4d95455f56381
Provenance
Creator Petersson, Olof; Särlvik, Bo; Statistics Sweden; Statistiska centralbyrån
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1984
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige