Nationella miljöhälsoenkäten 2015

DOI

The environmental health survey is carried out in collaboration between the Institute of Environmental Medicine at Karolinska Institutet and the Statistics Sweden, on behalf of the Public Health Agency of Sweden. The study has previously been conducted in 1999 and 2007. The national environment health survey 2015 was sent to 88,091 randomly selected persons in the hole country. The target population were everyone aged 18-84 living in Sweden during the last five years. More than 37,000 people responded to the questionnaire, which represents a response rate of 42 percent. The questionnaire contains questions about exposure, annoyance, symptoms and diseases related to environmental factors. SCB completed answered questionnaires with register data. In most cases, the questions are the same as in previous environmental health surveys (2007 and 1999). Purpose: The aim was to chart environmental exposure and environmental illness in the adult population.

Miljöhälsoenkäten är en tvärsnittsstudie som visar självrapporterad förekomst av olika exponeringar, besvär och sjukdomar. Studien genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Studien som riktar sig till den vuxna befolkningen har tidigare genomförts 1999 och 2007. 2015 års enkät skickades ut till 88 091 personer, slumpvis utvalda från hela landet. Målpopulationen var personer i åldern 18–84 år som varit folkbokförda i Sverige i minst fem år. Totalt besvarades enkäten av 37 133 personer, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 42 procent. MHE 15 utformades så att svaren från enkäten går att jämföra med de tidigare undersökningarna (1999 och 2007). Många frågor var exakt likadana, medan andra frågor behövde förtydligas och uppdateras på ett sådant sätt att de fortfarande går att jämföra med tidigare undersökningar. Enkäten kompletterades också med nya frågor (till exempel om känslighet mot kemiska ämnen i konsumtions­varor, om åtgärder i bostaden för att minska buller nivån inomhus och om pollenprognoser följs). SCB har kompletterat enkäten med uppgifter om kön, ålder, län, kommun, församling, födelseland, civilstånd och inkomst från register över totalbefolk­ningen. SCB har även hämtat uppgifter om utbildning från utbildningsregister och koordinater för fastigheten eller adressen från Lantmäteriet för de svar­ande som gett sitt medgivande. Syfte: Syftet var att kartlägga miljöexponering och miljörelaterad ohälsa hos den vuxna befolkningen.

Urvalet gjordes slumpvis inom varje län och bestod av två delar. I den första delen, grundurvalet, valdes 10 500 personer ut. Dessa var jämnt fördelade mellan Sveriges 21 län och bestod av 500 personer per län. Den andra delen bestod av ett utökat urval för 18 län som valt att delta med sammanlagt ytterligare 77 800 personer.

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=7171cab6a7e0cf10e9f9a1074bcbf43dddee79a325b545d1a729c5060dbd8aba
Provenance
Creator Georgelis, Antonios
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2017
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; Information Science; Life Sciences; Mathematics; Medicine; Medicine and Health; Natural Sciences; Pharmacy
Spatial Coverage Sweden; Sverige