Hyvinvointityö ja työyhteisöjen hyvinvointi keskisuomalaisissa kouluissa etäkouluaikana 2020

Kysely kartoittaa koettua hyvinvointia, hyvinvointityötä ja työolosuhteita keskisuomalaisissa peruskouluissa koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa etäkoulujakson (18.3.-13.5.2020) aikana. Kysely on jatkoa aineistolle FSD3611 Hyvinvointityö ja työyhteisöjen hyvinvointi keskisuomalaisissa kouluissa 2020. Aineisto kuuluu Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön -hankkeeseen, joka on osa Keski-Suomen hyvinvointiosaajien (KeHO) verkoston toimintaa. Aineisto sisältää myös avovastauksia. Aluksi selvitettiin vastaajien erilaisia kouluun, oppilaisiin ja henkilökuntaan liittyviä huolenaiheita. Lisäksi kartoitettiin useilla väittämillä vastaajien työolosuhteita, jaksamista ja hyvinvointia. Osa väittämistä esitettiin myös aineistossa FSD3611. Aineistossa on käytetty esimerkiksi mittareita BBI-9 (Bergen Burnout Inventory) ja UWES-3 (Ultra-Short Measure for Work Engagement). Katso lisätietoa kyselylomakkeen rakentamisesta kohdassa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit. Aineiston taustamuuttujia ovat vastaajan sukupuoli, työrooli, työkokemus, työnkuva etäkoulujaksolla sekä koulutyyppi.

Todennäköisyys- ja ei-todennäköisyysotannan yhdistelmäMixedProbabilityNonprobability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:jyu-202101201164
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=4857ef568c0de089a5b87d396226b6227ac590a3a515a462a75c5d11d518ee2f
Provenance
Creator Sainio, Miia; Hämeenaho, Pilvi
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Publication Year 2023
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Suomi; Keski-Suomi; Suomi