Liikkuva nuorisotyö: työntekijöiden ja nuorten haastatteluja 2021-2022

Aineisto koostuu liikkuvan nuorisotyön ammattilaisten ja vapaaehtoisten sekä liikkuvaa nuorisotyötä hyödyntävien nuorten haastattelulitteraatioista ja yhdestä kuvia sisältävästä tiedostosta. Haastatteluissa selvitettiin Aseman Lasten koordinoimien Walkers-autojen eli Wautojen toimintaa eri paikkakunnilla. Aineisto sisältää yksilö- ja ryhmähaastatteluita sekä haastattelumuistiinpanoja. Haastattelurunkoja oli neljä erilaista: nuorisotyöntekijöillä, nuorisopalveluiden esihenkilöillä, nuorilla ja vapaaehtoisilla työntekijöillä omansa. Haastatteluissa kysyttiin työntekijöiltä aluksi liikkuvasta nuorisotyöstä ja Wauto-toiminnasta haastateltavan paikkakunnalla sekä mitä hyötyä Wautosta on nuorten näkökulmasta paikkakunnalla. Lisäksi kysyttiin muun muassa, millaista Wautossa työskentely on ollut ja mitä osaamista liikkuva nuorisotyö on vaatinut nuorisotyöntekijöiltä. Lisäksi haastatteluissa kysyttiin, miten Wauto tavoittaa nuoria, ja onko toiminnassa ollut vapaaehtoisia. Lopuksi kysyttiin tiivistystä, millaista liikkuva nuorisotyö ja Wauto-toiminta on ollut. Esihenkilöiden haastatteluissa kysyttiin osittain samoja kysymyksiä kuin työntekijöiltä, mutta lisäksi kysyttiin liikkuvan nuorisotyön johtamisesta sekä ajatuksia Walkers-brändistä ja Aseman Lapset ry:stä. Jos Wauto-toiminta oli jo kunnassa loppunut, kysyttiin, miten toiminta jatkui tai loppui, millainen oli Wauton kutsuperiaate ja mitä haasteita ja hyviä puolia liikkuvaan nuorisotyöhön kuului. Nuorten haastatteluissa kysyttiin muun muassa, miksi käy Wautolla, milloin ja miksi kävi ensimmäistä kertaa Wautolla, ja miksi kaikki nuoret eivät käy Wautolla. Lisäksi kysyttiin, millaisia toivomuksia liikkuvalle nuorisotyölle on tulevaisuudessa. Nuorilta kysyttiin myös, käyttääkö muita vastaavia palveluita. Haastattelun lopuksi nuoria pyydettiin jatkamaan Wautoa koskevia lauseita. Vapaaehtoisilta työntekijöiltä kysyttiin muun muassa, mikä oli motiivi lähteä vapaaehtoiseksi, millaista toiminta ja vapaaehtoisena oleminen on ollut, miten kuvailisi Wauton toimintaa ja millainen auto on työvälineenä ja tilana. Taustatietona mainitaan haastatteluajankohta, haastateltavan rooli ja ammatti sekä sukupuoli. Nuorten taustatietoina oli myös ikä. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

VerkkohaastatteluInterview.WebBased

Kohderyhmäkeskustelu: kasvokkainen keskusteluFocusGroup.FaceToFace

Kohderyhmäkeskustelu: verkkokeskusteluFocusGroup.Online

Yhteenveto, lyhennelmä tai tiivistelmäSummary

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3696
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=6c3fb1ea4dc1a05f9b7b6dd752677586f35259cf09e32b82a5fa677b084c1348
Provenance
Creator Tormulainen, Aino
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Publication Year 2023
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish
Resource Type Kvalitatiivinen
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Suomi; Suomi