Finland 2009: Consumer Habits and Lifestyle

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten kulutustottumuksia ja elämäntapoja. Lisäksi käsiteltiin paljon turvallisuuskysymyksiä ja kaikkiin edellä mainittuihin teemoihin liittyviä asenteita. Vastaajilta kysyttiin heidän käsitystään omasta elintasosta ja kulutuksestaan (esim. taloudellinen tilanne, kulutusmahdollisuudet, yleinen hyvinvointi). Heitä pyydettiin samojen kysymysten avulla myös vertaamaan nykyistä tilannettaan viiden vuoden takaiseen sekä viiden vuoden päähän. Lisäksi vastaajia pyydettiin vertailemaan kulutustaan ”keskiarvokuluttajaan” sekä arvioimaan erilaisten keinojen käyttöään taloudellisesti tiukoissa tilanteissa (esim. lisätöiden tekeminen, lisälainan ottaminen). Vastaajia pyydettiin arvioimaan erilaisten kulutushyödykkeiden välttämättömyyttä itsellensä. Kulutukseen ja elämäntapaan liittyviä asioita selvitettiin väitelauseiden avulla, kuten ”Käyn paljon ulkona syömässä”. Toimintaa arkielämässä tiedusteltiin kuvitteellisten tilanteiden avulla, joihin tuli ottaa kantaa valmiiksi annettujen väitelauseiden avulla. Lisäksi tiedusteltiin vastaajien kokemusta yhteenkuuluvuudesta erilaisiin ryhmiin ja yhteisöihin (esim. perhe, kaupunki, seurakunta). Edelleen kysyttiin vastaajien käsitystä erilaisista riskeistä ja turvallisuudesta sekä tiedusteltiin vastaajien lainojen määriä ja maksuhäiriöitä. Taustamuuttujia olivat sukupuoli, syntymävuosi, asuinalue, siviilisääty, kotitalouden henkilöiden määrä, lasten määrä, koulutus, yhteiskuntaluokka, pääasiallinen toiminta, puoluekanta, oma ammatti, työsuhteen laatu, vanhempien ammatit ja yhteiskuntaluokka sekä lainojen määrä.

The survey studied the lifestyle and consumer habits of Finnish people. The respondents were asked to compare their lifestyle and consumer habits to the average consumer, and to give their opinions on consumption-related issues. The respondents were asked to evaluate their life situation at the time of the survey, in the past, and in the future on several aspects of life, such as financial situation and general welfare. They were also asked to compare their expenditure and consumer behaviour (concerning e.g. food, housing, leisure activities, alcohol, travel) to those of the average consumer. Furthermore, the respondents were asked which things and household items they considered necessary and what they would have done had they had more money. The survey carried a set of attitudinal statements about consumption and lifestyle (e.g. "I often buy things that are on sale" or "Quality is more important to me than price"). Some questions covered on what grounds respondents make decisions on economical, family or work matters. Questions on social integration measured how closely the respondents felt that they were a part of their family, workplace, Internet communities, Finnish society, European Union etc. The respondents were also asked which generation and social class they most closely identified with. Opinions on values were measured by asking the respondents to rate the importance of various things (e.g. self-respect, world peace, prosperity, independence). Furthermore, the respondents were asked about the safety and security of their own life, relationships, European integration, Finnish society, and the world. The respondents feelings of insecurity were measured by asking them about risks at the personal level (unemployment, gambling, casual sexual encounters, etc.), and at the level of society (immigration, different types of crime, terrorism, environmental problems, etc.). The survey contained questions about the income, expenditure, savings and debts of the respondents and the household. Quickie loan use and possible bad credit were charted. Respondents were asked about their methods of coping when short of money (borrowing, reducing expenditure, gambling, etc.) Background variables included the respondent's gender, year of birth, marital status, household size, basic and vocational education, economic activity, occupation, party preference, experiences of unemployment, and financial circumstances as well as the number of children, occupations of the spouse and parents, and voting in elections.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3171
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=78f05960ad7637bf2229c2dea9e99c6089dd5fda006fc367056ce7553dd211ed
Provenance
Creator Koivula, Aki; Räsänen, Pekka; Sarpila, Outi; Erola, Jani
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2017
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland