DDI-kuvailu: Hyvinvointi 1995 DDI description: Welfare Survey 1995 Hyvinvointi 1995 Welfare Survey 1995 Suomalaisen hyvinvoinnin muutokset 1995 - 2000 Hyvinvoinnin ulottuvuuksia 1995: uhat, mahdollisuudet ja uudet haasteet Suomalaisten käsitykset sosiaaliturvasta 1995 Hyvinvointi ja työmarkkina-asema: tutkimus hyvinvoinnista eri työmarkkina-asemissa ja työmarkkina-aseman muuttamisen valmiuksista

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten sosiaaliturvaan liittyviä mielipiteitä ja käsityksiä. Työssäkäyvien vastaajien työmarkkina-asemaa ja käsityksiä työelämästä eriteltiin tiedusteluilla nykyisestä työsuhteesta ja sen jatkuvuudesta, työttömyys- ja lomautusjaksoista, palkasta, työtehtävien määrästä, työn kiinnostavuudesta, lisäkoulutuksesta ja työn jakamisesta. Työttömiltä tai lomautetuilta kysyttiin työttömyyden kestosta, työllisyyskoulutuksesta, työttömyyskorvauksesta, taloudellisista vaikeuksista ja elintasosta. Terveydentilaa selvitettiin kysymyksillä työ- ja toimintakykyä alentavista vaivoista tai pitkäaikaisista sairauksista. Edelleen tiedusteltiin, tarvitsevatko vastaajat pitkäaikaiseen sairauteensa jatkuvaa lääkärinhoitoa tai kuntoutusta ja säännöllistä lääkärin määräämää lääkitystä. Vastaajien piti myös kertoa, onko heitä viime aikoina vaivannut muun muassa ylirasittuneisuus, unettomuus tai huonomuistisuus. Sosiaalisia suhteita kartoitettiin kysymyksillä luottamuksellisista ja läheisistä ihmissuhteista. Lisäksi selvitettiin viime aikojen tärkeitä elämänmuutoksia ja käsityksiä omista vaikutusmahdollisuuksista niin omaa elämää kuin yhteiskuntaakin koskevissa asioissa. Edelleen tiedusteltiin, äänestivätkö vastaajat presidentinvaaleissa ja EU-kansanäänestyksessä 1994 sekä eduskuntavaaleissa 1995. Vastaajien hyvinvointiin ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä mielipiteitä kartoitettiin väittämillä esimerkiksi hyvinvointipalvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta, sosiaaliturvan byrokraattisuudesta, kansalaispalkasta, toimeentuloeroista ja etuuksien tasosta. Vastaajien elämänhallintaa selvitettiin lähemmin kysymällä muun muassa, kuinka usein vastaaja kokee epätietoisuutta tai välinpitämättömyyttä. Edelleen tiedusteltiin, kuinka usein vastaaja pitää elämäänsä mielenkiintoisena ja tekojaan tarkoituksettomina. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan itseään ongelmanratkaisijoina ja yhteistyöntekijöinä. Vastaajien arvoja kartoitettiin kysymällä, kuinka paljon esimerkiksi uskonto ja hengelliset arvot, poliittinen ja järjestötoiminta, terveys- ja sosiaalipalvelut, työ, luonto, maailmanrauha sekä korkea elintaso heille merkitsevät. Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajien kotitalouden rakennetta, tuloja, asumismuotoa ja elintasoa. Edelleen kysyttiin mielipiteitä toimeentulotuen nykyisestä ja tarvittavasta tasosta. Lopuksi tiedusteltiin, kokevatko vastaajat elävänsä köyhyydessä tai olevansa ylivelkaantuneita. Taustamuuttujia olivat muun muassa vastaajan työmarkkina-asema, ammatti, ikä, sukupuoli, lääni, siviilisääty, koulutus sekä puolison työmarkkina-asema ja ammatti.

The survey charted Finnish perceptions of social security. Working respondents were asked about the length of their contract, working hours, wages, the nature of their job, interest in job sharing and whether they had been unemployed or laid off during the past three years. Unemployed or laid off respondents were asked how long they had been out of work. Further questions pertained to unemployment benefits, respondents' economic situation, standard of living and participation in job training. State of health was examined by asking whether respondents had chronic illnesses or health problems affecting their everyday life or ability to work. Chronically ill persons were asked whether they needed regular medical care, rehabilitation or prescription drugs. Experiences of burnout, insomnia or absent-mindedness were charted. Social relationships were studied by asking about close and confidential relationships. Respondents were asked whether there had been any major changes in their life recently and did they feel they could influence their own life and society. One topic covered voting in the 1994 presidential elections, in the 1994 EU referendum and in the 1995 parliamentary elections. The survey carried a set of attitudinal statements relating to e.g. social and health services, social security, public sector financing, means-tested social benefits, universal basic income (UBI, citizen's income) and income disparity. The extent to which respondents felt able to control their life was surveyed by asking how often they felt uncertainty or indifference, felt their actions were meaningless or that their life was interesting. Confidence in their own ability to solve problems or co-operate with others was assessed. Values were charted by asking how important the following things were to the respondent: religion, religious values, political participation, health services, social services, work, nature, world peace and high standard of living. Opinions on the minimum level of income support were canvassed. Finally, respondents were asked whether they felt poor or debt-laden. Background variables included respondents' sex, year of birth, marital status, basic and vocational education, respondents' and spouses' economic activity and occupation, province of residence.

TodennäköisyysotantaProbability

ProbabilityProbability

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1227
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e767d4978de639d355612575413e820004a12871d2da786fff527e91051f838d
Provenance
Creator Kansaneläkelaitos (KELA); Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos; Social Insurance Institution of Finland; University of Turku. Department of Social Policy
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2003
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.; The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland