Trust in Government Ministries 2000

DOI

Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien luottamusta eri ministeriöihin ja mielipiteitä ministeriöiden toiminnasta. Aluksi kysyttiin, kuinka aktiivisesti vastaajat seuraavat tai kuinka kiinnostuneita he ovat erilaisita asioista kuten kunnallispolitiikasta, politiikasta valtakunnan tasolla, ministeriöiden toiminnasta ja kansalaistoiminnasta. Heiltä kysyttiin myös omaa käsitystä siitä, kuinka hyvin he tuntevat erikseen lueteltujen ministeriöiden toimintaa. Tämän jälkeen käsiteltiin luottamusta: kuinka suurta luottamusta vastaajat tuntevat eri ministeriöitä kohtaan, ja kuinka paljon he luottavat erilaisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin, kuten eduskuntaan, kirkkoon, tiedotusvälineisiin, poliisiin ja Euroopan unioniin. Seuraavaksi selvitettiin mielipiteitä eri ministeriöiden tärkeydestä sekä kysyttiin, kuinka vaikutusvaltaisina vastaajat eri ministeriöitä pitävät. Lopuksi esitettiin erilaisia ministeriöiden toimintatapoihin liittyviä väittämiä, sekä kysyttiin, kuinka hyvin ministeriöiden toiminnassa toteutuvat erilaiset arvot (puolueettomuus, asiantuntemus, oikeudenmukaisuus, lahjomattomuus jne.). Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, koulutus ja ammattiryhmä.

The survey charted the respondents' trust in various government ministries and their opinions on the actions of the ministries. The respondents were asked how actively they followed or how interested they were in various issues, such as local government policy, state policy, the actions of the ministries, and civic activity. They were also asked how familiar they thought they were with the actions of the given ministries. Some questions pertained to trust. The respondents assessed how much they trusted different government ministries and various social institutions (e.g. Parliament, the church, the media, the police, the European Union). Views were probed on the importance and influentiality of various government ministries. The respondents were presented with a set of attitudinal statements pertaining to the policies of the ministries. Opinions were also charted on how well different values (e.g. impartiality, expertise, fairness, incorruptibility) are realised in the actions of the ministries. Background variables included the respondent's gender, age, education, occupational group, and size of municipality of residence.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2297
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2297
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=2d372ce407e263d2e76f0452897c1c7ef8bba3d3e64cd10d4701e9fdb8e5dcdf
Provenance
Creator Harisalo, Risto; Stenvall, Jari
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland