Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Αθήνας

DOI

Συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία συνεντεύξεων ζωής από τους κατοίκους της πόλης της Αθήνας σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της British Library. Ένταξη αποσπασμάτων σε θεματικές. Δημοσιοποίηση υλικού μέσω ιστοσελίδας και διάχυση έρευνας μέσω δραστηριοτήτων, όπως συμμετοχή σε συνέδρια και σε επιστημονικές δράσεις άλλων φορέων.

Non-probability: Availability

Face-to-face interview

Identifier
DOI https://doi.org/10.17903/FK2/5SKNUS
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=eb62a8c000a5ff21d84871b598f09a0f744601a571efd0f7d88fcb58ea96a536
Provenance
Creator Βερβενιώτη, Τασούλα
Publisher Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet
Publication Year 2022
OpenAccess true
Representation
Language Greek, Modern (1453-); Greek
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Αθήνα; Greece