EVAn kansallinen asennetutkimus 1992

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Tutkimuksella oli neljä painopistealuetta: 1. Poliittisen (yhteiskunnallisen) kulttuurin tila 2. Suomalaisen identiteetin muuttuminen 3. Taloudellisen kasvun ja laman suhde 4. Suhtautuminen tulevaisuuteen. Tutkimus painottui muutamaan keskeiseen asiaan, jotka liittyivät ajankohdan uhkiin ja mahdollisuuksiin. Kyselyajankohdan voimakkaana taustailmapiirinä oli taloudellinen lama erilaisine vaikutuksineen. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien perusteella heidän näkemyksiä tulevaisuudenodotuksista, taloudellisista tekijöistä, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa ja nykyisyydessä, tulevaisuuteen vaikuttavista uhkatekijöistä kuten Venäjän tilanteesta, ympäristöongelmista ja taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi kysyttiin kansainvälistymiseen, Euroopan integraatioon, Suomen asemaan, taloudelliseen tilanteeseen ja lamaan liittyviä asenteita kuten hyvinvointiin, ammattiyhdistysliikkeeseen, yrittämiseen, sosiaaliturvaan, poliittiseen toimintaan ja ympäristökysymyksiin liittyviä asioita. Vastaajilta tiedusteltiin myös poliittiseen päätöksentekoon liittyviä arvoja, poliittisten johtajien ja yritysjohtajien ominaisuuksia, Suomen ja Euroopan kehityskulkuja, taloudellisen kasvun merkitystä yhteiskunnan ja sen jäsenten hyvinvoinnille ja suomalaisen identiteetin perusteita. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, asuinlääni, ammattiryhmä, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, jäsenyys ammatillisessa keskusjärjestössä, toimiala työelämässä, puolue, jota äänestäisi eduskuntavaaleissa ja yhteiskuntaluokka.

The survey studied attitudes and values of the Finns. The survey had four main themes: the state of political (social) culture, Finnish national identity, relationship between economic growth and recession, and expectations of the future. The survey focused on a few central issues that were related to the threats and possibilities at the time of the survey. A major background factor in the atmosphere was a deep economic recession with its various effects on society. On the basis of different propositions the respondents were asked about their expectations for the present and the future, threat factors affecting the future (e.g. the situation in Russia), environmental problems, and economic development. In addition, attitudes towards internationalisation, European integration, position of Finland, and recession were studied along with the respondents' views on welfare, trade unions, entrepreneurship, political action, and environmental issues. The respondents were also asked about their opinion of values connected to political decision-making, qualities of political and business leaders, development trends of Finland and Europe, the significance of economic growth to society and to the well-being of its members, the basic features of Finnish national identity. Background variables included the respondent's gender, age group, size of municipality of residence, province of residence, occupational group, basic education, vocational education, trade union membership, employer type, industry of employment, field of activity in work-life, self-perceived social class, mother tongue, and the party R would vote for if the parliamentary elections were held at that time.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:hulib-202012285559
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=71c30d606248416d708421359b08a0347ca20562154ede4e3fd854fffbb58131
Provenance
Creator Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA); Yhdyskuntatutkimus; Centre for Finnish Business and Policy Studies (EVA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2001
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland