DigiEfekt: õpilase suhtluspäevus (communication competence)

DOI

README-fail (ing k) on leitav DigiEfekti kollektsiooni “Koondfaili” juurest.

Suhtluspädevuse andmekogum on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) andmekollektsioonist. Andmekogum koosneb kolmest tabelist (“com_3_data”; “com_6_data”; “com_9_data” ), kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi õpilaste sügisese ja kevadise andmekogumise andmed, sh koondtunnused. Koodiraamat asub andmefailides teisel lehel ("Codebook"). Lisatud on uuringu instrumente ja tulemusi kirjeldav põhiuuringu raport (“com_report_est”) ning kõik kolm hindamisinstrumenti koos hindamisjuhenditega (“com_3_instrument_est”; “com_6_instrument_est”; “com_9_instrument_est”). Suhtluspädevust defineeritakse kui 1) suutlikkust ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, ning oskust oma seisukohti esitada ja põhjendada; 2) oskust kuulata, lugeda ja mõista ning kirjutada eri liiki tekste, kasutades sobivaid keelevahendeid ja stiili; 3) väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt. Suhtluspädevuse test 3., 6. j 9. klassis sisaldas enamasti samu dimensioone ja ülesandetüüpe, tööjuhiste sõnastus varieerus, arvestades õpilaste vanust/kooliastet. Suhtluspädevuse hindamiseks kasutati testi, mis koosneb kolmest dimensioonist: keelepädevus, pragmaatiline pädevus ja sotsiolingvistiline pädevus. Keelepädevuse puhul hinnati kõikides klassides õpilaste sõnavara ja sõnatähenduse tundmise oskust, grammatika ja ortograafia tundmist, välte tajumist ja fonoloogilist teadlikkust ning võimet kasutada sõnavara, grammatikat ja ortograafiat tähenduslike sõnumite koostamiseks. Pragmaatilise pädevuse hindamisel kontrolliti õpilase oskust mõista nii suulist kui ka kirjalikku teksti. Kõikides klassides hinnati õpilaste pragmaatilist pädevust kuulamisülesande, lõikude järjestamisülesande ning teksti lugemisjärgsete valikvastusülesannetega. Kuuendas ja üheksandas klassis lisandus eelnevalt nimetatud ülesannetele kujundlikest väljenditest arusaamise ülesanne. Sotsiolingvistilise pädevuse puhul hinnati 3., 6., ja 9. klassi õpilaste sotsiaalsete suhete keeleliste tähistajate ning registri erinevuste tundmist.

[ENG] The communication competence data set is part of the Digiefekt project (DIGIVARA5) aggregated data set. The data set comprises three tables (“com_3_data”; “com_6_data”; “com_9_data” ) that present the third-, sixth- and ninth-grade students’ data from the autumn and spring data collection rounds, incl. the construct-specific variables. The codebook is found on the second sheet of the data files ("Codebook"). Also added are the main study report on the study instruments and results (“com_report_est”) and all three assessment instruments along with the assessment guidelines (“com_3_instrument_est”; “com_6_instrument_est”; “com_9_instrument_est”). Communication competence is defined as 1) the ability to express oneself clearly and relevantly, considering different situations and social partners, as well as the ability to present and explain one’s position; 2) the ability to listen, read and comprehend as well as write different types of text, using appropriate linguistic tools and style; 3) the ability to value the correct use and expressivity of language. The communication competence test for the third, sixth and ninth grades mostly contained the same dimensions and types of assignments; the phrasing of instructions varied according to students’ age / stage of study. To assess communication competence, a test consisting of three dimensions – linguistic competence, pragmatic competence and sociolinguistic competence – was used. For linguistic competence, the following aspects were assessed in all grades: students’ vocabulary and knowledge of the meaning of words; knowledge of grammar and orthography; perception of the degree of quantity and phonological awareness; and the ability to use vocabulary, grammar and orthography to create meaningful messages. Assessing pragmatic competence involved measuring students’ ability to comprehend both oral and written text. In all grades, students’ pragmatic competence was assessed with a listening assignment, an assignment on sequencing passages and post-reading multiple-choice questions. In the sixth and ninth grade, an assignment on understanding figurative language was added to the aforementioned assignments. In the case of sociolinguistic competence, third-, sixth- and ninth-graders were assessed for their knowledge of linguistic markers of social relationships and differences in register.

Raporti soovituslik viide eestikeelses allikas: Uibu, K., Kärbla, T., Võik, I. (2022). DigiEfekti põhiuuringu tulemuste raport – suhtluspädevus. Tartu Ülikool https://datadoi.ee/handle/33/542

Raporti soovituslik viide ingliskeelses allikas: Uibu, K., Kärbla, T., & Võik, I. (2022). DigiEfekti põhiuuringu tulemuste raport – suhtluspädevus [Report of the DigiEfekt project – communication competence]. University of Tartu. https://datadoi.ee/handle/33/542

Identifier
DOI https://datadoi.ee/handle/33/542
Metadata Access https://datadoi.ee/oai/request?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:datadoi.ee:33/542
Provenance
Creator Uibu, Krista; Kärbla, Triinu; Võik, Ilona
Publisher Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
OpenAccess true
Contact Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Representation
Resource Type info:eu-repo/semantics/dataset; Report; Other
Format PDF; XLSX; application/pdf; application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Discipline Other