Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002

Tutkimus käsitteli vuonna 2002 toimineita suomalaisia pk-yrityksiä. Tarkoituksena oli selvittää perheyrityksen merkitystä, haasteita ja ongelmia Suomessa, sekä tuottaa konkreettista ja ajankohtaista tietoa perheyritysten kehittämistarpeista. Aluksi selvitettiin yleisiä tietoja yrityksestä. Vastaajalta kyseltiin perustamisvuotta, henkilöstömäärää, liikevaihtoa ja viennin osuutta liikevaihdosta, sekä toimiko yritys paikallisilla, alueellisilla vai kansainvälisillä markkinoilla. Vastaajat ilmoittivat yrityksen ensisijaisen asiakaskunnan sekä sen osuuden liikevaihdosta. Lisäksi he arvioivat yrityksen taloudellista tilannetta. Seuraavaksi selvitettiin perheen roolia yrityksessä. Haastateltavilta kysyttiin esimerkiksi, oliko lähisukulaisilla omistusosuutta yrityksessä, työskentelivätkö he palkallisina työntekijöinä tai avustavina työntekijöinä, ja kuinka paljon yrityksen asioista keskusteltiin perheen kanssa. Vastaajat ilmoittivat, kuinka mones nykyinen omistajasukupolvi oli, kuinka suuri oli lähisuvun omistusoikeus yrityksestä, ja omistiko perhe muita yrityksiä. Yritystoiminnan tavoitteita selvitettiin tiedustelemalla, kuinka tärkeinä vastaaja piti esimerkiksi liikevaihdon kasvattamista, työpaikkojen varmistamista tai henkilökohtaisten kehitysmahdollisuuksien tarjoamista. Lisäksi selvitettiin, kasvoiko yrityksen liikevaihto, ja kuinka sitä pyrittiin kasvattamaan. Yritystoiminnan arvoja ja käytäntöjä selvitettiin erilaisin kysymyksin. Seuraavaksi vastaajat arvioivat perheyrittäjyyden vahvuuksia, kuten jäsenten sitoutumista, yhtäläisiä näkemyksiä tavoitteista, päätöksenteon nopeutta. Perhe-elämän ja yritystoiminnan vuorovaikutusta ja ristiriitoja selvitettiin kysymyksin, jotka käsittelivät työn ja perheen ristiriitoja, työnjakoa, osaamista, yrityksen kehittämistä, tiedonkulkua, palkitsemista, sitoutumista ja omistajuutta. Muiden tahojen roolia yrityksessä selvitettiin muun muassa tiedustelemalla oliko perheen ja muiden omistajien välillä luottamuspulaa, erimielisyyksiä voitonjaosta tai tavoitteista, ja oliko ulkopuolisilla omistajilla liian paljon vaikutusvaltaa. Vuorovaikutusta ulkopuolisten työntekijöiden kanssa selvitettiin lyhyesti muutamalla kysymyksellä. Liiketoiminnan tulevaisuutta selvitettiin tiedustelemalla mahdollisesta sukupolvenvaihdoksesta. Lopuksi kyseltiin liiketoiminnan siirtoon liittyvistä haasteista, kuten toiminnan jatkajan löytämisestä, yritystoiminnasta luopumisen raskaudesta, osaamisen siirtämisestä, mahdollisten jatkajien ammattitaidosta ja liiketoiminnan siirron rahoittamisesta. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat muun muassa yrityksen perustamisvuosi, henkilöstömäärä, yhtiömuoto ja liikevaihto.

The survey charted small and medium-sized Finnish enterprises in 2002. The aim was to examine the significance, challenges and problems of family businesses in Finland as well as to produce concrete and current information on the development needs of family businesses. First, general information was obtained on the company. Questions charted the year of foundation, number of employees, net sales and share of export, and whether the company operated in the local, regional, or international market. The respondents indicated the primary customer group of the enterprise and its share in the net sales. They also estimated the financial situation of the firm. The role of family in the enterprise was examined by asking the respondents whether their close relatives had a share of ownership in the company, whether any close relatives worked as salaried employees or assistants in the company, and how much the company's business was discussed in the family. The respondents also indicated the number of generations who had run the family business, how large a share of the firm was owned by close relatives, and whether the family owned other companies. The objectives of the business were queried by canvassing the importance of increasing net sales, securing jobs, or providing opportunities for personal development. In addition, the respondents told whether the net sales of the company were increasing, and how the company pursued to increase them. Various questions also charted the values and practices of business activities. Next, the respondents were asked to evaluate the strengths of family entrepreneurship, such as the members' commitment, common views on objectives, and swiftness in decision-making. Interplay and conflicts between family life and business activities were canvassed with the help of questions on conflicts between work and family, distribution of work, developing the enterprise, flow of information, rewarding, commitment, and ownership. The role of other bodies in the firm was charted by asking the respondents whether there was lack of confidence or disagreement on profit distribution or objectives between the family and other owners, and whether outside owners had too much influence in the firm. Interaction between the family and outside employees was probed by a couple of questions. The future of business was investigated by asking about a possible change of generation. Finally, the respondents were asked about the challenges related to the transfer of business, such as finding a person who could continue the business, giving up business activities, transferring know-how, the professional skills of the potential continuators, and funding the transfer of business. Background variables included the company's year of foundation, number of employees, company form, and net sales.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2458
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5a8b42eb27d8a53b3eb0e00df48baf4316a1661489940929ce8f962b4543ee92
Provenance
Creator Harju, Johanna; Heinonen, Jarna; Kovalainen, Anne; Känsälä, Marja; Malinen, Pasi; Stenholm, Pekka; Toivonen, Jouko
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland