Opettajankoulutuksen vetovoima: fokusryhmähaastattelut 2020

Aineisto koostuu viidestä fokusryhmähaastattelusta, joiden painopisteenä on korkeakouluopintojaan suunnittelevien nuorten käsitykset opettajankoulutuksesta ja opettajan työstä. Haastatteluihin osallistui yhteensä 27 lukio-opiskelijaa. Aineisto on osa hanketta, joka tutkii opettajakoulutuksen vetovoimaisuutta ja se on toteutettu Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella. Hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Keskustelun runkona toimivat tietyt kysymykset ja teemat ja lisäksi esitettiin täydentäviä kysymyksiä haastateltavien vastauksien perusteella. Fokusryhmähaastatteluissa selvitettiin muun muassa, minkälaisista jatko-opintomahdollisuuksista lukiolaiset olivat ylipäänsä kiinnostuneita, ja mitä haastateltavat ajattelivat korkeakoulujen valintamenettelyistä, esimerkiksi ensikertalaisuuskiintiöstä. Haastatteluissa nuoret keskustelivat erityisesti opettajankoulutuksesta, opettajan erilaisista uravaihtoehdoista ja pohtivat opettajan työhön liittyviä etuja ja kuormitustekijöitä. Lisäksi haastatteluissa keskusteltiin esimerkiksi opettamisen digitalisoitumisesta, opettajien työllistymisestä ja palkoista sekä opettajan ammatin yhteiskunnallisesta tärkeydestä. Aineisto ei sisällä taustatietoja haastateltavista. Tämän kvalitatiivisen aineiston lisäksi hankkeessa kerättiin Tietoarkistoon arkistoitu kvantitatiivinen kyselyaineisto FSD3459 Opettajankoulutuksen vetovoima: kyselyt 2020.

The data contain the transcripts of five focus group interviews exploring the views of upper secondary school students on teacher education and teaching profession in Finland. The students were at the stage when they started planning their future studies in tertiary education. The data are part of a research project on the attractiveness of programmes leading to a teaching degree, conducted by the Finnish Institute for Educational Research at the University of Jyväskylä and funded by the Ministry of Education and Culture. Main themes included educational choices, professions of interest to participants, reasons for being interested in those professions, the impact of the first-time allocation quota in universities for their educational choice, intention to apply or not for a place in teacher education and reasons why, different programmes leading to a teaching degree, potential career choices with that degree, image of teacher education and teaching profession as well as the advantages and disadvantages of working as a teacher. The data do not contain any background information for the participants. The dataset is only available in Finnish. FSD holdings also contain another dataset related to the same research project: FSD3459 Attractiveness of Teacher Education: Surveys 2020.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Kohderyhmäkeskustelu: kasvokkainen keskusteluFocusGroup.FaceToFace

Face-to-face focus groupFocusGroup.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-818-2
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=86cab2989289fde3b96429a53535891c315dde49bc13766bab77dca475d3dd1d
Provenance
Creator Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos; University of Jyväskylä. Finnish Institute for Educational Research
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2021
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland