DigiEfekt: õpilaste digitehnoloogiate kasutamise piirangud ja reeglid: õpilaste, lapsevanemate ja koolide perspektiiv (limitations and rules for the use of technology: the perspective of students, parents and schools)

DOI

Õpilaste digitehnoloogiate (digiseadmete, -keskkondade, -sisu ja interneti) kasutamise reeglite ja piirangute andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb andmetabelitest (“student_devrulesrestrict_data.xlsx”; “parent_devrulesrestrict_data.xlsx”; “school_devrulesrestrict_data.xlsx”), kus koodiraamat on lisatud andmefailis teisele lehele ("Codebook"), ning uuringu instrumenti ja tulemusi kirjeldavast raportist (“devrulesrestrict_report_est”). Instrument on leitav "Digiefekti projekti koondfail (DigiEfekt project merged data" (https://datadoi.ee/handle/33/552) sissekandes, "background_quest_est" failis. Raportis kirjeldatakse Eesti põhikooliõpilastele (3., 6. ja 9. klass) kodudes kehtestatud digiseadmete, -keskkondade, -sisu ning interneti kasutamise reegleid ja piiranguid nii õpilaste endi kui ka lapsevanemate vaatest. Induktiivse sisuanalüüsi abil loodi piiranguid kirjeldav raamistik kategooriate, alamkategooriate ning muutujatega. Raportis võrreldakse ka piirangute esinemise sagedust nii klasside kaupa kui ka õpilaste ja lapsevanemate omavahelises võrdluses. Lisaks kirjeldatakse lühidalt koolides kehtivate reeglite ning piirangute eripärasid.

[ENG] The data set on students' rules and restrictions for using digital technologies (digital devices, environments, content and the internet) is part of the DigiEfekt (DIGIVARA5) aggregated data set. The data set consists of data tables (“student_devrulesrestrict_data.xlsx”; “parent_devrulesrestrict_data.xlsx”; “school_devrulesrestrict_data.xlsx”), where the codebook is found on the second sheet of the data file ("Codebook"), and a report describing the study instrument and results ("devrulesrestrict_report_est"). You can find the instrument here: https://datadoi.ee/handle/33/552 in fail "background_quest_est" The report describes the rules and restrictions imposed on the use of digital devices, environments, content and the internet for Estonian primary school students (grades 3, 6 and 9) in their homes, from the perspective of both the students themselves and their parents. A framework describing the restrictions with categories, subcategories and variables was created using inductive content analysis. The report also compares the frequency of restrictions by grade and between students and parents. In addition, the report briefly describes the specific characteristics of the rules and restrictions for digital technologies in place in schools.

Raporti soovituslik viide eestikeelses allikas: Puusepp, M. & Pedaste, M. (2022). DigiEfekti põhiuuringu tulemuste raport – digiseadmete, -keskkondade ja -sisu ning interneti kasutamise reeglid ja piirangud. Tartu Ülikool. http://doi.org/10.23673/re-430

Raporti soovituslik viide ingliskeelses allikas: Puusepp, M. & Pedaste, M. (2022). DigiEfekti põhiuuringu tulemuste raport – digiseadmete, -keskkondade ja -sisu ning interneti kasutamise reeglid ja piirangud. [Report of the DigiEfekt project – limitations and rules for the use of technology: the perspective of students, parents and schools]. University of Tartu. http://doi.org/10.23673/re-430

Identifier
DOI https://datadoi.ee/handle/33/568
Metadata Access https://datadoi.ee/oai/request?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:datadoi.ee:33/568
Provenance
Creator Puusepp, Marit; Pedaste, Margus
Publisher Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
OpenAccess true
Contact Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Representation
Resource Type info:eu-repo/semantics/dataset; Report
Format PDF; application/pdf; application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Discipline Other