Historical Consciousness in Finland 2010: Interviews

DOI

Haastatteluissa selvitettiin suomalaisten historiatietoisuutta, näkemyksiä menneisyydestä sekä historiallisia avainkokemuksia. Osanottajat valittiin satunnaisesti saman tutkimusprojektin yhteydessä aiemmin toteutettuun kyselytutkimukseen vastanneista. Lisäksi haastatteluja tehtiin Norssin lukion opiskelijoille. Teemahaastattelujen runko rakentui kyselyaineiston (FSD2932) kyselylomakkeen teemojen pohjalta ja haastatteluissa tuotiin esille myös kyselyn alustavia tuloksia. Aluksi haastateltavilta kysyttiin historian ja menneisyyden merkityksestä yleensä. Seuraavaksi kysyttiin asioista, jotka kokee merkittävinä Suomen ja maailman kehitykseen vaikuttavina tekijöinä. Kysyttiin esimerkiksi mielipiteitä liittyen ympäristönsuojeluun ja ulkomaalaisten määrän kasvuun Suomessa. Tämän jälkeen haastateltavaa pyydettiin nimeämään heille tärkeitä tapahtumia ja henkilöitä Suomen historiassa. Seuraavaksi tiedusteltiin vuoden 1918 sisällissotaan liittyvistä mielikuvista sekä siitä, kuinka sisällissodan jäljet mahdollisesti yhä näkyvät Suomessa. Kysyttiin myös onko haastateltavalla henkilökohtaista kosketusta sisällissotaan esimerkiksi sukunsa kautta. Samassa yhteydessä kysyttiin myös kokemuksista ja mielikuvista liittyen toisen maailmansodan aikaisiin sotiin Suomessa. Haastateltavia pyydettiin myös nimeämään mielestään merkittävimpiä lähihistorian tapahtumia, sekä kertomaan näkemyksiään esimerkiksi EU-jäsenyyden, kommunismin romahtamisen ja laman historiallisesta merkityksestä. Taustatietoina on mainittu mm. sukupuoli, ikä ja asuinpaikka. Haastattelulitteraatiot on mahdollista yhdistää kohdenumeron perusteella kyselyaineiston vastauksiin niiden haastateltavien osalta, jotka ovat vastanneet myös kyselyyn. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Kulttuurirahasto, Helsingin yliopisto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska Kulturfonden ja Koneen Säätiö.

The qualitative study charted historical consciousness and notions of the past in Finland. Data were collected through face-to-face interviews. The interviewee sample was randomly drawn from among the individuals who had responded to a survey on the same subject in 2009 (FSD2932) and had indicated willingness to participate in a subsequent interview. In addition, students of a upper secondary school in Helsinki were interviewed. The archived data consist of 58 interview transcriptions. Interview themes were based on the survey. The interviewees were asked about the significance of history and the past in general, and what factors had been important for progress in Finland and in the world. They were also asked to name events and persons in the Finnish history important to them. One major theme was the Finnish Civil War in 1918, studied with a number of questions relating to the respondents' image of the war, whether the consequences of the war were still noticeable in Finland, and whether the interviewees had any personal connection with the war, for instance, through their family history. Images of Finland's wars in the Second World War were also investigated. The interviewees were asked to name and discuss important events in the recent history, the interviewers citing Finland's EU membership, the collapse of communism and the economic crises as examples. Background information included R's gender, age and municipality of residence. It is possible to combine the quantitative and qualitative data of the same individual through a case number. The dataset is only available in Finnish.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

HaastatteluInterview

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

InterviewInterview

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2867
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2867
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e9b1ede75d2f77c112704a6ddf7529a066c4c9dabc84b3a1ce835994a0938eae
Provenance
Creator Torsti, Pilvi; van den Berg, Marko
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2014
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland