De arbetslösa och 1930-talskrisen - Hjälpsökande arbetslösa i Stockholm 1928-1936

DOI

This survey forms part of the project 'Kris och krispolitik i Norden under mellankrigstiden' at the Department of History at Stockholm University. The study deals with the social conditions for unemployed during the depression in the thirties; who became unemployed, the circumstances of the entry into unemployment, the influence of unemployment on living condition, and possibilities to go back to work when the crisis is over. The dataset includes information on the situation of the unemployed at five different occasions during the thirties; 1930, the year of unemployment, 1933, year unemployment came to an end, and 1935.

Denna studie är en del av forskningsprojektet 'Kris och krispolitik i Norden under mellankrigstiden', knutet till historiska institutionen vid Stockholms universitet. Stockholm valdes som undersökningsort på grund av sitt differentierade näringsliv och för att stadens komplexa näringsliv var känt sedan tidigare forskning. Tidsperioden 1928-1936 valdes för att man därigenom kom att täcka högkonjunkturerna före och efter 1930-talets depression. Ett systematiskt urval i två omgångar gjordes från Hjälpbyråns nummerregister innehållande 20 073 kort. Av de 988 personer som drogs saknade 666 personer arbete den sista februari 1933. Denna grupp utgör således undersökningens population. Studien behandlar de arbetslösas sociala villkor under 1930-talets depressionsår, vilka som blivit arbetslösa, omständigheterna kring arbetslöshetens inträde, arbetslöshetens inverkan på de drabbades levnadsnivå och möjligheterna att återgå till arbetslivet när krisen börjar övervinnas. Undersökningen innehåller uppgifter om den arbetslöses situation vid fem tillfällen: det år arbetslösheten inträdde, det år arbetslösheten upphörde, samt åren 1930, 1933 och 1935.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/000919
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=62380d0f49561f86c93e3d4af028513f9208121a260bc9125601610a9b5d8cb1
Provenance
Creator Fürth, Tomas
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1999
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Ancient Cultures; Archaeology; Economics; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige