Svenska regeringars krav på återrapportering från statliga myndigheter 1993 – 2017

DOI

The data in this database has been collected mainly from appropriation directives issued by the Swedish government to 188 central government agencies 1993 to 2017. It contains variables that describe the formal steering tools applied by governments, such as choice of management model, financial steering, organizational steering, performance information demands, etc. It also contains information about agency characteristics and the governments in office.

Databasen bygger i huvudsak på regleringsbrev utfärdade av svenska regeringar till statliga förvaltningsmyndigheter perioden 1993 – 2017. Här finns variabler som beskriver regeringars formella styrning av 188 statliga myndigheter. De typer av styrning som ingår är ledningsmodell, finansiell styrning, organisationsstyrning, återrapporteringskrav med mera. Datasetet innehåller också information om myndigheternas egenskaper och om regeringarna och statsråden som styr.

Strategic sampling.

Strategiskt urval.

Other

Övrigt

Content coding

Kodning av innehåll

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/hhp6-ah69
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a1740775f569b51ff77def8a24e1cc3e858ce386a99b8e727ed4dd04333d7faf
Provenance
Creator Wockelberg, Helena; Ahlbäck Öberg, Shirin
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige