Opiskelijabarometri 1997

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin korkeakouluopiskelijoiden elinolosuhteita ja asenteita. Opiskeluun liittyen vastaajaa pyydettiin arvioimaan erilaisia opiskelumotivaatioon vaikuttavia tekijöitä ja mitä taitoja hän katsoi korkeakouluopintojen hänessä kehittäneen. Lisäksi kysyttiin, onko vastaaja harkinnut pääaineen tai koulutusalan vaihtoa, mitkä asiat vaikeuttavat sivuainevalintoja muista suomalaisista korkeakouluista, haluaisiko vastaaja suorittaa osan tutkinnostaan ulkomaisessa korkeakoulussa ja millainen mielikuva hänellä on omasta opiskelupaikastaan. Taloudellisiin asioihin liittyen kysyttiin mikä on opintotuen suurin ongelma, miten suuri opintorahan pitäisi olla, kuinka paljon vastaajalla oli käytettävinään rahaa kuukaudessa asumismenojen jälkeen, nostiko hän opintolainaa, onko hän työskennellyt opintojen ohessa ja oliko hän töissä kesällä. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan opintotukea koskevia väitteitä, omaa taloudellista tilaansa ja opiskelijoiden taloudellista tilaa yleensä. Elämäntapaan ja ajankäyttöön liittyen kysyttiin onko vastaaja tyytyväinen elämäänsä, kuinka paljon aikaa hän käyttää opiskeluun ja mitä hän tekee vapaa-aikanaan. Lisäksi kartoitettiin vastaajan liikunta- ja kulttuuriharrastuksia, eri tiedotusvälineiden seurantaa ja suhtautumista opiskelijajärjestöjen toimintaan. Vastaajalta kysytiin myös, onko hänellä käytössään auto, tietokone, televisio, stereot, puhelin tai matkapuhelin. Vastaajan tulevaisuuden odotuksia kartoitettiin usealla kysymyksellä. Häntä pyydettiin arvioimaan tulevaisuuden työtään ja työllistymistään koskevia väittämiä ja erilaisten asioiden, kuten koulutuksen, perheen, sosiaaliturvan, EU:n ja ympäristön saastumisen vähenemisen merkitystä tulevaisuuden turvallisuuden kannalta. Lisäksi kysyttiin miten vastaaja suhtautuu politiikkaan ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan. Taustamuuttujina ovat vastaajan syntymävuosi, opintojen aloitusvuosi, korkeakoulu, koulutusala, sukupuoli, perhemuoto, asumismuoto,ja vanhempien ammatit.

In this study, living conditions and attitudes of university students were canvassed. The respondents were asked to assess various factors affecting study motivation and skills they thought had developed in connection with university studies. The respondents were also asked whether they had considered changing their major subject or field of training, what things stood in the way of choosing secondary subjects in other Finnish universities, whether they would like to take part of their exams in a foreign university, and what was the image of their own place of study in their minds. With economy in mind, the respondents were asked what the biggest problem was in financing their studies, how big the study grant ought to be, how much money a month the respondents had at their disposal after housing costs, whether they had a student loan, whether they had worked while studying, and whether they worked in the summer. Furthermore, the respondents were asked to assess some propositions about study grants, their own economic position, and students' economic position in general. In reference to lifestyle and ways of spending time, the respondents were asked whether they were content with their lives, how much time they spent in studying, and what they did in their leisure time. In addition, the respondents' interest in physical and cultural activities, in the media, and their attitudes towards the activities of student organisations were studied. They were also asked if they had a car, a computer, a TV, a stereo, a telephone, or a cell phone at their disposal. The respondents' expectations for the future were studied with several questions. They were asked to assess propositions on their future jobs and employment, and the significance of various things like education, family, the EU, and diminishing of environmental pollution in view of safety in the future. The respondents were also asked about their attitude towards politics and other social activities. Background variables included the respondent's year of birth, starting year of studies, university, field of training, sex, form of family, form of dwelling, and the profession of parents.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1115
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=66d878f1ae62a8e71493ca4b4466d1a90eb96e2165b87435b46f92aa05e8d3c1
Provenance
Creator Lempinen, Petri
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2001
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland