DDI-kuvailu: Maaseudun naisten päiväkirjat 1993-1994 DDI description: Diaries of Women Living in Countryside 1993-1994 Maaseudun naisten päiväkirjat 1993-1994 Diaries of Women Living in Countryside 1993-1994 Apua? Lähimmäisyyden perusteet Naisena maaseudulla: tutkimus naisten asemasta erilaisilla maaseutualueilla

Maaseudun naisten päiväkirja-aineisto on kerätty marras- ja joulukuussa 1993 maaseudun naisten työtä ja elämää kartoittanen lomakekyselyn yhteydessä. Osaa kyselyyn vastaajista pyydettiin lomakkeen täyttämisen lisäksi pitämään viikon ajan päiväkirjaa arkipäivästään: päivän toimistaan ja tapahtumista sekä omista tuntemuksistaan. Päiväkirjan avulla on pyritty ymmärtämään maaseudun naisten töitä, elämää ja arkea. Päiväkirjat vaihtelevat pituudeltaan muutamasta sivusta vajaaseen kymmeneen sivuun (noin seitsemään sivuun) ollen myös sisällöltään erilaisia. Toiset kirjoitukset koostuvat enemmän ajankäytön kuvauksista ja päivän toimintojen luettelemisesta, toiset kirjoittajat taas kertovat laajemmin ja omin sanoin päivän tapahtumista sekä omista tuntemuksistaan. Sähköiseen muotoon tutkimusta varten on arkistoitu 32 päiväkirjaa, jotka ovat yhteispituudeltaan 87 sivua. Päiväkirjan kirjoittajat edustavat melko hyvin erityyppisiä maaseutualueita sekä jakautuvat tasaisesti ikävälille 18 - 74. Mukana on tasaisesti myös eri ammattiryhmiä: palkkatyössä käyviä, työttömiä, emäntiä ja eläkeläisiä.

The archived data consist of 32 diaries written in Finnish about the work, life, and feelings of women living in rural Finland. The data were collected in connection with a questionnaire survey (FSD2043) where every 40th sampled person was asked to write a diary in addition to completing the questionnaire. They were asked to keep a diary for a week of their everyday activities, events and feelings. The dataset is only available in Finnish.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

Oma kirjoitus tai päiväkirja: paperimuotoinen kirjoitusSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Paper

Self-administered writings and/or diaries: PaperSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2000
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b895357ea885410f73b275cf2a2865ebf19f7e5a4e4bc9e0bdd6795b17979d30
Provenance
Creator Högbacka, Riitta
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2004
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland