Homelessness Work in Finland: Workshop Recordings 2020-2021

DOI

Aineiston teemana on asunnottomuustyö ja sen sisältämien haasteiden kohtaaminen Suomessa. Aineisto on koottu tutkijaryhmän järjestämistä työpajoista, joihin asunnottomuustyön ammattilaiset osallistuivat. Aineisto sisältää 10 virtuaalisen työpajan litteraatit. Aineisto on osa hanketta Yhteinen ammatillinen toimijuus Suomen Asunto Ensin-työssä. Työpajatyöskentelyssä asunnottomuustyön ammattilaiset alustivat muun muassa työskentelystä haastavissa ja väkivaltaisissa asiakastilanteissa, työtoiminnasta asumisyksikössä ja liikkuvan moniammatillisen tuen järjestämisestä asiakkaille. Työpajatyöskentely pohjautui kollektiivisen ammatillisen toiminnan pohjalle, eli osallistujat käsittelivät asunnottomuustyön haasteita vuorovaikutteisesti ja yhteisesti etsien niihin ratkaisuja eri näkökulmista. Työpajatyöskentely toteutettiin Zoom-alustalla. Aineisto ei sisällä taustatietoja.

This dataset consists of transcribed recordings of workshops that focused on homelessness work and dealing with the challenges encountered by homelessness workers in Finland. The workshops were organised by the research group and attended by homelessness professionals. The data consist of the transcripts of 10 virtual workshops. The data were collected as part of the Collective Professional Agency in Finnish Housing First Work research project. Main themes discussed during the workshops included, among others, working in challenging or violent situations, organising work activities for and with clients in the housing units, and organising mobile multiprofessional support for clients. The workshops were held with collective professional agency in mind, meaning that the participants reviewed the challenges of homelessness work in an interactive manner, seeking solutions together and combining different perspectives. The workshops were organised using the Zoom platform. The data do not contain any background information. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Ei-todennäköisyysotanta: osallistuja-avusteinen poimintaNonprobability.RespondentAssisted

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Non-probability: Respondent-assistedNonprobability.RespondentAssisted

Kohderyhmäkeskustelu: verkkokeskusteluFocusGroup.Online

Online focus groupFocusGroup.Online

Identifier
DOI https://doi.org/10.1111/bjet.13117
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3564
Related Identifier https://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20230610
Related Identifier http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202312134398
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=d14a1b3d5c82ac5c194cf5b186b29d1c3f6090df21a87e4be76f53671a733ca1
Provenance
Creator Tampereen yliopisto; Tampere University
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2022
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland