SOM-undersökningen i Skåne 2015

DOI

This is the sixth SOM survey conducted in the region of Skåne. The questionnaire was divided into ten subject fields: Local news; Politics and democracy; To live in Skåne; Traffic and communications; Internet and mobile phones; Activities, interests and values; Denmark; Housing; Working life; Background. Purpose: Study attitudes and behaviour linked to local and regional issues

Detta är den sjätte SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Den första undersökningen genomfördes 2001 i Malmöregionen (A-region 28 samt Eslöv). De senare undersökningarna har genomförts i hela Region Skåne. Frågeformuläret består av tio sammanhållna frågeområden: Lokala nyheter; Politik och demokrati; Att leva och bo i Skåne; Trafik och kommunikationer; Internet och mobiltelefoni; Aktiviteter, intressen och värderingar; Danmark; Boende; Arbetsliv; Bakgrund. Syfte: Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Syd-SOM 2015 har genomförts som två parallella undersökningar med olika urvalsram, varav urval 1 utgjordes av 16-85-åringar och urval 2 av 16-29-åringar (ungdomsurvalet). Båda undersökningarna omfattar ett systematiskt sannolikhetsurval av 4 000 personer boende i Skåne. Såväl svenska som utländska medborgare ingår i båda urvalen. Urvalet beställs från skatteverkets registertjänst Navet kort tid innan enkäten skall skickas ut. Urvalet samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002907
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=d647936ece9b7236e23e39990b8ef07e232c865eb8ea2bc29d34a047dd7ad8dd
Provenance
Creator University of Gothenburg, SOM Institute; Göteborgs universitet, SOM-institutet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2017
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences