Ammatillisten opettajien näkemyksiä osaamisperusteisesta koulutuksesta 2017

Kysely on tehty osana pro gradu -tutkielmaa ja toteutettu osana TAMK:n (Tampereen ammattikorkeakoulun) ammatillisen opettajakoulutuksen järjestämää Tutkesta toimintaan -koulutusprojektia. Tutkimuksella kartoitettiin, miten toisen asteen ammatilliset opettajat kokevat osaamisperusteiseen ajatteluun siirtymisen vaikuttaneen koulutuksen toteuttamiseen. Kyselyn alussa kyseltiin yleisesti osaamisperusteisuudesta; muun muassa sitä, miten käsite mielletään, kuinka paljon se näkyy omassa organisaatiossa ja onko sillä ollut vaikutusta omaan työtaakkaan sekä onko omien työtehtävien vaatimuksiin vastaaminen edelleen mahdollista. Seuraavaksi kyselyssä esitettiin väitteitä liittyen opintojen henkilökohtaistamiseen sekä joustavuuteen. Opettajilta kysyttiin lisäksi, miten henkilökohtaistaminen näkyy työn arjessa ja kysyttiin mielipidettä joustavuuden sekä henkilökohtaistamisen merkityksestä tulevaisuuden työelämässä. Seuraavaksi kyselyssä siirryttiin esittelemään väittämiä ammatillisen koulutuksen opettajuudesta ja sen muutoksista. Lisäksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan, minkälaista osaamisperusteinen opettaminen on ja onko opettajan roolissa tapahtunut muutos osaamisperusteiseen koulutukseen siirryttäessä. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan erilaisia väittämiä osaamisperusteisesta arvioinnista, esimerkiksi ”Osaamisperusteinen arviointi on yksinkertaista”. Vastaajia pyydettiin lisäksi arvioimaan omin sanoin, miten osaamisperusteisuuteen siirtyminen on vaikuttanut arkisiin työtehtäviin. Lopuksi vastaajille annettiin vielä mahdollisuus kuvailla omin sanoin, miten osaamisperusteisuus on muuttanut suomalaista ammatillista koulutusta. Taustamuuttujina kyselyssä ovat sukupuoli, ikä, organisaatio, työkokemus vuosina ja toimenkuva.

This survey was conducted as part of a Master's Thesis and in relation with the Finnish educational project "TUTKEsta toimintaan" at Tampere University of Applies Sciences. The study charted upper secondary level vocational teachers' views on what sort of an impact competence-based methods have had on vocational education in Finland. "Competence-based" ('osaamisperusteisuus' in Finnish, translation by the Finnish National Agency for Education) is used here to describe a way of implementing studies where, instead of abstract knowledge, working life competencies and the flexibility and personality of one's studies is emphasised. The survey first contained questions about competence-based education generally, e.g. with regard to how the concept is perceived, how well it had been implemented at the respondent's home institution, and if the respondent felt more pressure in their work due to e.g. rush, new systems, new legislation, expectations, and increases in workload or the number of students. Next, the respondents were presented with a set of attitudinal statements regarding the impact of personalisation and flexibility of studies. The teachers were also asked how personalisation of studies was visible in their everyday work, and whether personalisation and flexibility of studies offered advantages in studies and working life or if they created new challenges. Next, attitudinal statements were presented on the tasks and appreciation of the teacher as well as working life cooperation. In addition, the respondents were asked if the teacher's role had changed in a variety of ways after the implementation of competence-based vocational education. The respondents were then asked to evaluate the extent they agreed or disagreed with statements regarding competence-based evaluation, e.g. "Competence-based evaluation is simple" and "Competence tests meet employers' expectations of working life competencies". They were also asked if the new competence-based evaluation methods gave a more truthful image of students' competencies than the previous teaching system, and what were the possible pros or cons of the old system. Finally, the respondents were asked to describe how the competence-based system had affected their everyday work tasks and Finnish upper secondary vocational education in general. Background variables included gender, age group, institution, and work experience in years.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3167
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=1df6ec3e9f46fafa176c531614592e90b5b29aa7832c8b620f9ba1e0ac9c0f3e
Provenance
Creator Vähätalo, Lauri
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2018
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Satakunta; Tampere; Finland; Satakunta; Tampere; Suomi; Finland