Power Structures of Finnish Society 2001

DOI

Valtarakenneaineistossa on tutkittu suomalaisen yhteiskunnan valtaeliittiä. Tutkimuksen vastaajat olivat seuraavilta yhteiskunnan eri sektoreilta: politiikka, hallinto, elinkeinoelämä, järjestöt, joukkotiedotus, tiede ja kulttuuri. Tutkimus kohdistuu sektoreiden johtaviin institutionaalisiin asemiin, rooleihin, eikä niissä toimiviin henkilöihin sinänsä. Vuonna 2001 eliittiasemia oli 1285. Tutkimuksen teemoja olivat muun muassa ura, kansainvälistyminen, vuorovaikutus, vaikuttaminen sekä lapsuuden ja nuoruuden koti. Uraan liittyen vastaajilta kysyttiin päätointa ja mahdollisia muita toimia, luottamustehtäviä, jäsenyyttä eri järjestöissä ja epävirallisissa ryhmissä sekä urakehitykseen vaikuttavia tekijöitä (muun muassa lapsuudenkoti ja sukupuoli). Vuorovaikutusta mitattiin esittämällä haastatelluille lista yhteydenpitotahoista ja pyytämällä haastateltuja arvioimaan yhteydenpidon tiheys ja kertomaan yhteydenpidon luonne. Yhteydenpitotahoja olivat mm. tasavallan presidentti, puolue, ministeriöt, kunta, puolustusvoimat, kirkko, eri järjestöt, korkeakoulut ja yritykset. Lisäksi pyydettiin kertomaan, miten usein vastaaja esiintyy eri joukkotiedotusvälineissä ja missä määrin työnsä vuoksi on yhteydessä nuoruusvuosien tuttuihin. Kansainvälistymistä kartoitettiin kysymällä oliko vastaaja opiskellut tai työskennellyt ulkomailla ja oliko hänellä henkilökohtaisia kohtakteja ulkomaisiin tahoihin. Vaikuttamiseen liittyen kysyttiin, mitä yhteydenpidon muotoja vastaaja pitää tärkeimpinä oman organisaationsa kannalta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri tahojen (eduskunta, kulttuurielämän edustajat, lehdistö, palkansaajajärjestöt, EU yms.) vaikutusvaltaa, suurimpia yhteiskunnallisia ongelmia ja eri ryhmien välisten vastakohtaisuuksien voimakkuuksia Suomessa. Laman vaikutuksia päätöksentekoon kartoitettiin myös. Vastaajille esitettiin joukko yhteiskuntaan liittyviä väittämiä, joihin heidän pyydettiin ottamaan kantaa. Lopuksi tiedusteltiin lapsuuden ja nuoruuden kotiin liittyen äidinkieltä, vanhempien koulutusta, ammattiryhmää, luottamustehtäviä ja puoluekantaa. Taustamuuttujina ovat vastaajan toimintasektori, sukupuoli, syntymävuosi, asuinlääni, koulutus, sijoittuminen yhteiskuntaluokkiin, bruttotulot sekä puolue, jota vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit olisivat nyt.

In this power structure survey, the Finnish power elite is under observation. The respondents were from the following sectors of society: politics, administration, business life, organisations, mass media, science and culture. The study focuses on institutional leadership positions and roles in the various sectors, not on the persons as such. There were 1,285 elite positions in 2001. The themes of the survey included, among others, career, internationalisation, interaction, power and childhood home. In view of the respondents' careers, they were asked their main occupation, eventual other occupations, positions of trust, membership in different organisations and unofficial groups, and factors affecting career development (e.g. childhood home, gender). Interaction was measured by presenting the respondents with a list of possible contact partners and asking them about the frequency and the nature of the contact. The listed contact partners included, among others, the president of Finland, political party organisations, ministries, municipalities, army, church, different organisations, institutions of higher learning, and enterprises. In addition, the respondents were asked how often they appear in the media and to what extent they keep in touch with their acquaintances from younger years on account of their occupation. Internationalisation was studied by asking whether the respondents had studied or worked abroad and if they had personal contacts with citizens of other countries. In relation to power, the respondents were asked what forms of communication they considered most important in view of their own organisations. The respondents were also asked to assess the influence of various bodies (the parliament, representatives of cultural life, the press, labour market organisations, the EU, etc.). Further questions covered the greatest problems in Finnish society and the degree of antagonism between various groups in Finland. The impact of the recession on decision-making was charted as well. The respondents were presented with a number of statements relating to society and asked whether they agree. Finally, in relation to childhood home, the survey inquired about the respondent's mother tongue, his/her parents' education, occupational group, elected offices and party preference. Background variables included, among others, the respondent's area of operation, gender, year of birth (categorised), province of residence, education, self-perceived social class, annual gross income and which political party the respondent would vote for if the parliamentary elections were held at that time.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd1239
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1239
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201306144023
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=470fb1cf30330dc6caf396d2c0e008a762fd571aacc1eff8e80fae7dc58d67ca
Provenance
Creator Ruostetsaari, Ilkka
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland