Nuorisorikollisuus 2008

Tutkimuksen pääteemoina olivat nuorten rikoskäyttäytyminen ja rikosuhrikokemukset. Kyselyn alkupuolella selvitettiin vastaajan luvatonta poissaoloa koulusta, kotoa karkaamista, ilman ajokorttia ajamista, seiniin kirjoittelua ja piirtelyä, omaisuuden vahingoittamista koulussa ja muualla, varastamista, varastetun tavaran ostamista, auton varastamista, kiusaamista, tappeluun osallistumista, pahoinpitelyä, marihuanan, hasiksen ja muiden huumeiden käyttöä, lääkkeiden päihdekäyttöä sekä humalassa moottoriajoneuvolla ajamista. Uusia rikoskäyttäytymisen teemoja kyselyssä olivat murtautuminen, varastamistarkoituksessa uhkaaminen ja luvaton tiedostojen lataaminen internetissä. Vastaajalta kysyttiin edellä mainittujen tekojen kohdalla, oliko hän koskaan tehnyt mainittua tekoa, ja jos vastaus oli myönteinen ja teko lainvastainen, tiedusteltiin, onko poliisi saanut tietää teosta. Lisäksi kysyttiin, oliko vastaaja tehnyt teon viimeisen vuoden aikana, ja jos oli, niin kysyttiin, tekikö hän sen yksin vai muiden kanssa. Samassa yhteydessä kysyttiin oliko teko tehty alkoholin vaikutuksen alaisena ja saiko joku tietää tästä teosta. Vastaajalta kysyttiin myös tekoa koskevia tarkempia kysymyksiä, kuten esimerkiksi pahoinpitelyn yhteydessä, tarvitsiko hakattu uhri hoitoa tapahtuman jälkeen ja huumeiden käyttötapauksessa, mitä käytetty huume maksoi ja miksi halusi päihtyä. Uutena yksityiskohtana selvitettiin, olivatko teot kostoja jostain aikaisemmasta tapahtumasta. Nuorten rikoskäyttäytymisen kartoittamisen jälkeen kyselyssä selvitettiin vastaajan opettajiin kohdistamaa häirintää, lainrikkomista koskevia mielipiteitä, rikosuhrikokemuksia, alkoholin käyttöä ja vastaajan seurustelusuhteisiin liittyviä seikkoja. Vastaajalta kysyttiin esimerkiksi, onko hän uhannut opettajaa väkivallalla kuluneen lukuvuoden aikana ja mitä mieltä hän on siitä, pitääkö lakia aina noudattaa tai saako yksin pimeällä kävellyt raiskatuksi tullut tyttö syyttää itseään tapahtuneesta. Kysymyksissä itseen kohdistuneita teoista, selvitettiin vastaajaan kohdistunutta kiusaamista, väkivaltaa ja vahingontekoa, kuten varkauksia. Alkoholinkäyttöön liittyvissä kysymyksissä tiedusteltiin muun muassa kuinka usein juo alkoholia ja sitä, johtiko edellinen juomiskerta esimerkiksi krapulaan tai riitatilanteisiin. Edellisten lisäksi kysyttiin kiellettyjen aineiden eli dopingaineiden käytöstä. Seuraavaksi selvitettiin vastaajan mielikuvia omasta itsestään sekä hänen perheeseensä ja hyvinvointiinsa liittyviä yksityiskohtia. Vastaajalta kysyttiin muuan muassa millaiseksi itsensä kokee, kuten ottaako mielellään riskejä ja millaiseksi kokee tämänhetkisen fyysisen kunnon ja mielialan. Lisäksi kysyttiin, kenen kanssa hän viettää vapaa-aikaa, mikä on hänen suhteensa omiin vanhempiin ja seuraavatko he hänen koulumenestystään. Ympäristön turvallisuutta kartoitettiin kysymällä, miten turvalliseksi kokee olon tietyissä paikoissa, kuten koulun pihalla välitunnilla tai illalla julkisissa liikennevälineissä. Vastaajalta tiedusteltiin lisäksi millaisia rangaistuksia hän on saanut vanhemmiltaan ja ovatko he käyttäneet kurittaessaan ruumiillista väkivaltaa. Kyselyn lopussa selvitettiin, miten nuoret kokevat julkisuudessa esiintyvän väkivallan ja millaisia toimenpiteitä poliisien ja vartijoiden tahoilta on heihin kohdistunut. Vastaajalta kysyttiin esimerkiksi, onko hän kokenut pelkoa katsoessaan TV-uutislähetyksiä tai muuta viihdettä ja ovatko vartijat tai poliisit kehottaneet häntä poistumaan joltain paikalta jostain viimeisen 12 kuukauden aikana tai aikaisemmin. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat mm. vastaajan sukupuoli, ikä, suunnitelmat peruskoulun jälkeen, koulunkäynnin sujuvuus, vanhempien työmarkkina-asema sekä perheen taloudellinen tilanne. Uutena taustamuuttujana vuoden 2008 kyselyssä on maahanmuuttajatausta.

The survey studied the extent, frequency and nature of self-reported offending among Finns aged 15-16 as well as their attitudes towards crime and experiences of being victims. Questions covered truancy, running away from home, driving without a licence, doing graffiti, vandalising school property or other property, stealing, buying stolen goods, car theft, bullying, taking part in a fight, assault, use of marijuana, hasish or other drugs, use of legal drugs for intoxication purposes and drink-driving. New offences in the 2008 survey included burglary, using threat of force in robbing, and illegal downloading from the Internet. If the respondents admitted having done any of the above-mentioned acts, they were asked how old they had been when they first did the act and whether they had done it in the previous 12 months. In the case of criminal offences, the respondents were asked whether the police had ever found out about the offence. Additionally, relating to the latest act, they were asked whether they had acted alone, whether they had been drunk at the time and whether somebody had found out about the act. A new question investigated whether certain acts had been revenge for some previous incident. The respondents were also presented with specifying questions, for example, whether an assaulted victim had required medical care or how much a drug had cost and why the respondent had wanted to use a drug. One topic pertained to the respondents' disruptive behaviour towards teachers (offensive language, offensive telephone calls, threatening with violence, using violence). The survey carried a set of attitudinal questions about breaking the law, interpersonal relations and human nature. The respondents were also asked whether the respondents themselves had been victims of bullying, robbery, theft, assault or threats. Questions were also asked about dating, alcohol use, use of prohibited substances (doping), the respondents' views of themselves, family and leisure time, health, sense of security and punishments received from parents. The respondents were asked whether violence in the media and entertainment had frightened or disturbed them and whether a police officer or guard had searched their belongings, told them to leave an area or apprehended them. The background variables included, among others, the respondent's gender, age, school performance, plans after basic education, parents' economic activity and occupational status, people living with R and financial situation of the family. A new background variable in the 2008 survey was immigrant background.

Todennäköisyysotanta: ositettu ryväsotantaProbability.Cluster.StratifiedRandom

Probability: Cluster: Stratified randomProbability.Cluster.StratifiedRandom

Itsetäytettävä lomakeSelfAdministeredQuestionnaire

Self-administered questionnaireSelfAdministeredQuestionnaire

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2809
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=805bb2e74f6bf8db9e4fff3a20cdb6e241abbd655305bde2d29f39635b757ad9
Provenance
Creator Kivivuori, Janne; Salmi, Venla
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2013
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland