Svensk valkorruption i historisk-komparativt perspektiv - Variabeldata

DOI

This is a study of historical election related legal cases in Sweden. Documentation is only available in Swedish. Purpose: The aim of this research project is to describe and explain how and why corrupt electoral practices were abolished in established democracies. This dataset is made up of an MS-Excel file containing information regarding election related legal cases in Sweden between the years of 1713 and 1869. Currently data is only available in Swedish and only presented in this .xcl-format. Photo documentation and transcription of old texts.

Många av de grövsta brotten mot de mänskliga rättigheterna i världen idag sker i samband med val. Våld eller hot om våld, trakasserier, påtryckningar, massarresteringar, röstköp eller direkt valfusk hotar den demokratiska processen i många länder som nyligen övergått till demokrati, eller förhindrar demokrati från att alls uppkomma. Det finns en bred flora av internationella aktörer, från enskilda NGO:s till internationella organisationer, som försöker komma till rätta med dessa problem, och som utfärdar starka handlingsrekommendationer för hur val ska kunna hållas under fria och rättvisa former. Den måttstock som då i allmänhet används kommer från de etablerade demokratierna i väst. De etablerade demokratierna anses ha en så välfungerande valprocedur att vi oftast tar dess funktionssätt för given. Men att anordna ett nationellt val är en oerhört komplicerad administrativ process. Egentligen vet vi slående lite om hur denna process en gång kunde börja fungera så väl. Detta forskningsprojekt kommer därför att studera övergången från korrupta till fria och rättvisa val i etablerade demokratier. En ny och växande litteratur om detta ämne har sett dagens ljus tack vare ett tidigare outforskat historiskt material: valöverklaganden till myndigheterna, där någon av valets kontrahenter anför besvär mot felaktigheter som anses ha begåtts i valproceduren. Historiska och systematiska studier av dessa valbesvär har redan givit nya insikter om hur valen fungerade före demokratins mer institutionaliserade genombrott i flera etablerade västdemokratier. Datamängden består av just denna typ av valrelaterade rättsfrågor i Sverige historiskt, uppdelade på individuella besvär från 1700-talets början till 1800-talets mitt. I dataset 001 återfinns i de flesta fall fullgod information om ärendet, extraherad från litteratur och Riksarkivets samlingar. Till många ärenden kan en eller flera fotokopior kopplas, vilka återfinns i dataset 002. Syfte: Det första syftet med detta forskningsprojekt är att studera valöverklaganden i Sverige, från 1719 till den allmänna rösträttens införande i början av det förra seklet. Det andra syftet med projektet är att jämföra det svenska fallet med motsvarande erfarenheter från andra länder. Detta dataset utgörs av en Microsoft Excel-fil innehållande framtagen information om valrelaterade besvär i Sverige mellan åren 1713 och 1869. Filen delas upp i tre flikar: Inrikescivilexpeditionen (1713-1812), Justitierevisionen (1726-1865) och Justitierevisionen (1866-1869). Dessa tre förteckningar är strukturellt väldigt lika varandra trots att variablerna kan variera något. Datasetet är endast tillgängligt i excelformat i dagsläget. Fotografering och transkribering av äldre texter

Total universe/Complete enumeration

Hela populationen/total räkning

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002721
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0106c405c883a88cec8ae13c89375c1c8614d2dbe84649a5dd512808286092fb
Provenance
Creator Teorell, Jan
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2015
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Ancient Cultures; Archaeology; History; Humanities; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige