Samhällsförändring i Sverige 1976 - Enkätundersökningen

DOI

The study tries to find out what interaction there is between employees working situation and working conditions and their perception of and attitudes towards different types of changes in society. The study is made in two steps, first all 1294 respondents answered the questionnaire and then 164 of them were interviewed in the second step.

Syftet med undersökningen var att kartlägga vilka samband som finns mellan anställdas arbetssituation/arbetsförhållanden och deras uppfattning av och inställning till olika typer av samhällsförändring. En viktig del av undersökningen var utnyttjandet av s.k. hotbilder. Materialet samlades in i två steg, där det första utgörs av ett frågeformulär som besvarades av 1294 respondenter. I steg två genomfördes intervjuer med 164 av respondenterna i steg ett.

Som ett första urvalssteg drogs slumpvis ur CFR, centrala företagsregistret, ett antal arbetsplatser med minst 10 anställda ifrån de två länen. Dessa arbetsplatser kontaktades och med deras hjälp anskaffades listor över de anställda. Företagen indelades i grupper efter storlek, och via ett stratifierat urval drogs ett antal anställda som fick ta emot ett frågeformulär.

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002321
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ae1db01daab8e3de87ddc8d06f04f53678a180ca9110d5d5aba6411cce2a6507
Provenance
Creator Himmelstrand, Ulf
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1995
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige