Den nationella SOM-undersökningen 2005

DOI

Since 1986 the SOM-institute has been carrying out an annual nation-wide survey of Swedish opinions. This is accordingly the twentieth survey in this series. The SOM-institute is a collaboration between three departments at Göteborg University: the Institute for Journalism and Mass Communication, the Department of Political Science, and the School of Public Administration. Since 1998 the survey includes two nation representative samples and uses two different mail questionnaires. One of the questionnaires mainly deals with questions on politics, economy and working life, while the other mainly deals with media, culture and health. In 2005 approximately one fourth of the questions asked in the two questionnaires are common for both samples, for example questions about media habits, political attitudes, leisure activities, and social background. The questionnaire on politics include ten different subject fields: news and media; politics and society; the surrounding world; society and public service; crises awareness; environment and energy; knowledge and society; activities, interests, and values; work life; and background questions. The media questionnaire is divided into eleven subject fields: news and papers; politics and society; radio and television; possession of technical equipment, internet and other media; periodicals, books and libraries; movies; advertisment; media and society; activities, interests, and values; work life and background questions. Purpose: The main purpose is to establish time series that enable researchers to analyse how various changes in society affect people's attitudes and behaviour.

Detta är den tjugonde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier. Riks-SOM 2005 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. Frågeformulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. Ungefär en fjärdedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund. Politikformuläret innehåller tio olika frågeområden: nyheter och medier; politik och samhälle; omvärldsfrågor; samhälle och service; krisberedskap; miljö och energi; kunskap och samhälle; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Medieformuläret tar upp elva frågeområden: nyheter och tidningar; politik och samhälle; radio och TV; teknikinnehav, internet och andra medier; tidskrifter, böcker och bibliotek; film; reklam; medier och samhälle; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Syfte: Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002332
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=40ccd7e46dd2e3fbe8e50d551c363f0c7caa337548683d781097bfe0569660b5
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2011
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige