Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift: Kieliviesti

DOI

Kieliviesti is a Finnish language periodical on language cultivation from the Swedish Language Council. Content includes advice regarding terminology and translation as well as articles on topical Finnish language cultivation and language development. The periodical has four issues per year. 1980 - 1/2016.

Kieliviesti är Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift som även innehåller fyra sidor på meänkieli. I tidskriften publiceras term- och översättnings­rekommendationer samt artiklar om aktuell finsk språkvård och om finska språkets utveckling. Vi informerar också om nyutkommen språkvårdslitteratur och om ordböcker. Kieliviesti utkommer med fyra nummer per år. 1980 - 1/2016.

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=7934e627cc55d2d04ef92ff68db63d90f25f4b01e2e5fb9b6aa1a5ec58584d79
Provenance
Creator Language Council of Sweden, Institute for Language and Folklore; Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; Humanities; Information Science; Linguistics
Spatial Coverage Sweden; Sverige