Ikääntyvät ja matkapuhelimet 1999 ja 2002

Tutkimuksessa on kartoitettu ikääntyvien, noin 50 - 60-vuotiaiden matkapuhelimen käyttöä. Aineisto koostuu haastatteluista, jotka on tehty vuosina 1999 ja 2002 eri puolella Suomea asuville henkilöille. Osa haastatteluista on toteutettu pari- ja osa yksilöhaastatteluna. Aineisto sisältää yhteensä 44 haastattelua, joista noin puolet on tehty vuonna 1999. Haastatteluista 27 on yksilöhaastattelua ja 17 parihaastattelua. Haastattelut ovat pituudeltaan 4-58 sivua, yhteensä aineistoa on noin 610 sivua. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata. Vuonna 1999 tehdyissä haastatteluissa selvitettiin, mistä syistä vastaaja on kännykän hankkinut tai jättänyt hankkimatta. Vastaajat kertoivat, vaikuttivatko muut ihmiset, taloudelliset syyt tai oma elämäntilanne hankintapäätökseen. Lisäksi kartoitettiin kännykän käyttöön liittyviä tarpeita ja pelkoja nyt ja tulevaisuudessa. Haastattelussa keskusteltiin, miten kännykkä kytkeytyy vastaajan päivärutiineihin ja onko sen käyttö muuttanut jotenkin omaa tai muiden elämää. Edelleen selvitettiin, keiden kanssa vastaaja on kännykän välityksellä yhteydessä ja onko kännyköiden yleistyminen vaikuttanut muuhun yhteydenpitoon, kuten kasvokkaiseen näkemiseen tai postikorttien lähettämiseen. Kulutukseen ja erityisesti kännykän käyttöön liittyviä arvoja ja mielipiteitä selvitettiin myös. Vuoden 2002 haastatteluissa teemat olivat pääosin samoja kuin vuoden 1999 haastatteluissa. Edellistä tarkemmin tiedusteltiin esim. puhelimen tai operaattorin valintaan liittyviä asioita. Lisäksi vastaajat muistelivat, miten oppivat käyttämään kännykkää, mikä siinä on ollut helppoa tai vaikeaa. Omaa matkapuhelimen käyttöä pyydettiin kuvailemaan ja haastatteluissa keskusteltiin mm. tekstiviesteistä ja muista lisäpalveluista, viihdekäytöstä, asioimisesta viranomaisten kanssa ja kännykän käyttöön liittyvistä normeista ja tapakulttuurista. Myös kulutustottumuksia ja mielipiteitä esim. hinnoista ja mainonnasta tiedusteltiin. Vastaajia pyydettiin pohtimaan, mihin matkapuhelimen käyttöä voisi tulevaisuudessa laajentaa ja soveltaa. Vuoden 1999 haastatteluista poiketen kysymyksiä esitettiin tarkemmin myös tietokoneen ja internetin, muun teknologian sekä median käytöstä.

The respondents of the survey were Finnish people aged around 50-60. The archived material consists of individual and couple interviews conducted in 1999 and 2002. In the 1999 interviews, the topics included reasons for buying a mobile phone, the respondents' contact partners, the amount of other communication, and values, opinions, needs, and fears related to the use of mobile phones. In the 2002 interviews, the themes were mainly the same as in the 1999 interviews. However, some themes were more closely examined in the 2002 interviews, such as the selection of the mobile operator, learning to use a mobile phone, text messaging and other additional mobile services, norms and customs related to the use of mobile phones, consumer habits, future visions, and the use of computers, the Internet, and other technology and media. The dataset consists of 44 interviews. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2141
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=1878c564b25165d3860d455f500758fde777f2c4ef5f7f1f2ef6ae41cfba8c68
Provenance
Creator Kasesniemi, Eija-Liisa; Rautiainen, Pirjo
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2006
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland