Knowledge Management in Large Finnish Enterprises 2014

DOI

Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 -aineisto on kerätty osana tutkimusta, jolla haluttiin selvittää tietämyksenhallinnan tilaa yritysmaailmassa ja saada yleiskuva ilmiöstä juuri suomalaissa suuryrityksissä. Tutkimuksella haluttiin kartoittaa tietämyksenhallintaan liittyen käytännön haasteita sekä tarpeelliseksi koettuja kehittämiskohteita henkilöstöhallinnon ja tietojärjestelmien näkökulmasta. Kyselyn teemoina ovat rakenteellinen ja strateginen kyvykkyys, prosessikyvykkyys sekä organisatorinen tehokkuus. Kysely koostuu pääasiassa väittämistä, joihin vastaajat ovat voineet määritellä kantansa edustamansa yrityksen toiminnan näkökulmasta. Rakenteelliseen ja strategiseen kyvykkyyteen liittyen kysyttiin organisaatiokulttuuria koskien tiedon ja osaamisen johtamisen edellytyksistä. Vastaajille esitettiin väittämiä muun muassa päätöksentekoon, tiedottamiseen, päätösten vaikutusten seurantaan sekä päätöksenteon avoimuuteen liittyen. Vastaajia pyydettiin lisäksi arvioimaan organisaatiossa tapahtuvaa palautteenantoa. Organisaatiossa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä kartoitettiin rakenteita, yleistä ilmapiiriä sekä fyysisiä tiloja koskevin väittein. Vastaajilta kysyttiin myös organisaatiossa vallitsevasta luottamuksesta ja ilmapiiristä. Strategiaan liittyen vastaajia pyydettiin arvioimaan organisaatiossa tapahtuvaa strategiatyötä, kuten strategioiden laatimisprosesseja, laaditun strategian toteuttamista sekä siihen sitoutumista. Kyselyn ensimmäiseen teemakokonaisuuteen liittyen kysyttiin vielä tieto- ja viestintäteknologioiden sekä tietojärjestelmien ja -palveluiden käytöstä organisaatiossa. Kyselyssä seuraavana teemakokonaisuutena oli prosessikyvykkyys. Siihen liittyen vastaajilta kysyttiin tiedon ja osaamisen hankintaan liittyviä käytäntöjä, kuten tiedon vaihto liikekumppaneiden kanssa, asiakastiedon hankintaprosessit sekä ammattilaisille keskitetty tiedonhaku. Seuraavaksi kysyttiin tiedon ja osaamisen jakamisesta organisaation sisällä. Tietoon ja osaamiseen liittyen kysyttiin lisäksi organisoinnin, kehittämisen sekä muuntamisen käytänteistä. Tiedon ja osaamisen soveltamiseen liittyen vastaajille esitettiin väittämiä koskien muun muassa työntekijöiden mahdollisuuksia etsiä ja soveltaa tietoa sekä projekteissa karttuneen tiedon siirtymisestä projektien välillä. Prosessikyvykkyyteen liittyen kysyttiin vielä organisaation käytänteistä tiedon ja osaamiseen suojaamiseksi sekä turvaamiseksi. Kolmantena teemana kyselyssä oli organisatorinen tehokkuus. Siihen liittyen vastaajille esitettiin väittämiä organisaation toiminnan tuloksellisuudesta viimeisen kahden vuoden aikana. Nämä koskivat muun muassa tuote- ja palveluinnovaatioita, uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista, ennakoimattomiin muutoksiin sopeutumista sekä sisäisten prosessien virtaviivaistamista. Seuraavaksi kysyttiin haasteista ja tärkeimmistä kehittämisen kohteista tiedon ja osaamisen johtamiseen liittyen. Kohteista mainittiin muun muassa aikataulut ja niiden pitävyys, henkilöstöresurssit, osaamisen määrittäminen sekä tiedonhankinnan ja -hallinnan tehokkuus. Lopuksi vastaajat saivat vielä vastata avokysymyksiin tiedon ja osaamisen johtamiseen sekä johtamisen tavoitteisiin liittyen. Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan tiedon ja osaamisen johtamiseen liittyen nimi tai termi, jolla ilmiöstä puhutaan organisaation keskuudessa. Taustamuuttujina ovat yrityksen toimiala (luokiteltu) ja liikevaihto sekä vastaajan työtehtävä.

The survey focused on Knowledge Management (KM) practices of the 50 biggest companies in Finland. It was part of the research programme REBUS at Finnish Metals and Engineering Competence Cluster, FIMECC. Main themes included the practices, organisation, effectiveness, challenges and development needs of knowledge management. Most questions were in the form of statements relating to how certain issues were handled in the organisation, with the respondents being asked to state to what extent they agreed or disagreed. Organisational and strategic capability of the company were charted with statements relating to decision-making, feed-back, communication and cooperation practices, work climate, trust between management and employees, strategy development and implementation, organisational structure, information and communication technology in use, and knowledge systems and services (e.g. Intranet, learning resources, mentoring) provided by the company. One theme pertained to how the company captured knowledge and know-how and disseminated them within the organisation, and what approaches were in use to improve employee know-how and skills. The survey also investigated data protection and knowledge protection measures. Innovativeness, ability to adapt to changes in business environment and to streamline the organisation were charted. One set of statements explored the challenges and development needs of knowledge management. Background variables included the industry sector and turnover of the company, and the respondent's job field and occupational status.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1142/S1363919617400047
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3014
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e7e70988be361882e6bd4247ee57cac7d8e1ab723f0d0ee020972ef392a9c243
Provenance
Creator Helander, Nina; Kukko, Marianne; Väyrynen, Hannele
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2015
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Business and Management; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland