ISSP 2008: uskonto III: Suomen aineisto

Tutkimus käsitteli suomalaisten arvoja, moraalikäsityksiä ja uskonnollisuutta. Vastaajilta kysyttiin kuinka oikeana tai vääränä he pitävät naisen ja miehen sukupuolisuhdetta ennen avioliittoa, naimisissa olevan henkilön avioliiton ulkopuolista sukupuolisuhdetta ja kahden samaa sukupuolta olevan aikuisen henkilön sukupuolisuhdetta. Lisäksi tiedusteltiin mielipidettä abortin oikeutuksesta silloin, jos on suuri todennäköisyys, että lapsella on vakava vamma tai silloin, jos perhe on erittäin pienituloinen, eikä sillä ole varaa enää useampiin lapsiin. Kartoitettiin myös vastaajien kokemaa luottamusta eduskuntaan, elinkeinoelämään ja teollisuuteen, kirkkoon ja uskonnollisiin organisaatioihin, tuomioistuimiin ja oikeusjärjestelmään sekä kouluihin ja koulutusjärjestelmään. Vastaajille esitetyt väittämät käsittelivät mm. uskonnollisia johtajia, tieteestä saatavaa hyötyä, uskontojen aiheuttamia konflikteja sekä sitä, ovatko voimakkaita uskonnollisia käsityksiä omaavat ihmiset suvaitsemattomia muita kohtaan. Lisäksi kysyttiin onko kirkolla ja uskonnollisilla organisaatioilla liikaa valtaa Suomessa. Vastaajilta tiedusteltiin miten he suhtautuisivat jos toista uskontokuntaa tai toisenlaisia uskonnollisia näkemyksiä edustava henkilö kuin vastaaja itse avioituisi vastaajan sukulaisen kanssa tai olisi vastaajan kannattaman puolueen ehdokkaana vaaleissa. Väittämillä kartoitettiin myös vastaajien käsityksiä elämän tarkoituksesta ja merkityksestä. Uskoa ja uskontoa käsittelevissä kysymyksissä tiedusteltiin vastaajan ajatuksia Jumalasta ja Jumalan olemassaolosta. Vastaajilta kysyttiin uskovatko he kuoleman jälkeiseen elämään, taivaaseen, helvettiin, uskonnollisiin ihmeisiin, jälleensyntymiseen, nirvanaan tai esi-isien yliluonnollisiin voimiin. Kysyttiin myös mihin uskontoon vastaaja kasvatettiin, mikä on äidin, isän ja puolison uskonnollinen vakaumus. Kysyttiin kuinka usein äiti, isä tai vastaaja itse osallistuivat jumalanpalveluksiin tai muihin kirkollisiin toimituksiin vastaajan ollessa lapsi. Tiedusteltiin kuinka usein vastaaja rukoilee, onko hänellä kotona uskonnollisista syistä esillä pyhäkkö, alttari tai muita uskonnollisia esineitä ja kuinka usein vastaajalla on tapana käydä uskonnollisista syistä uskonnollisissa paikoissa. Haluttiin tietää kuinka uskonnollisena vastaaja itseään pitää sekä onko hän hengellinen ihminen, joka noudattaa uskontoaan. Vastaajan käsityksiä Raamatusta kartoitettin esittämällä Raamattua koskevia väittämiä. Tiedusteltiin myös vastaajien käsityksiä onnenamuleteista, ennustajista, henkiparantajista ja tähti- tai horoskooppimerkkeistä. Kartoitettiin myös vastaajien suhtautumista eri uskontoihin ja uskonnollisiin ryhmiin. Taustatietoina kysyttiin mm. sukupuoli, syntymävuosi, kotitalouden koko, koulutus, työelämään osallistuminen, ammatti, elinkeino tai toimiala, säännöllinen viikoittainen työaika, ammattiasema, esimiesasema, työnantaja (yksityinen/julkinen sektori), ammattiliiton jäsenyys, äänestyskäyttäytyminen, uskonnollisuus, tulot, maakunta sekä vastaajan asuinaluetta kuvaavia tietoja.

The survey charted Finnish values, moral notions, and religiosity. The respondents were asked whether they considered it wrong or not wrong if a man and a woman have sexual relations before marriage, if a married person has sexual relations with someone other than his/her spouse, and if two adults of the same sex have sexual relations. They were also presented with questions on whether it is wrong or not wrong for a woman to have an abortion if there is a strong chance of serious defect in the baby or if the family has a very low income and cannot afford any more children. Confidence in the Parliament, business and industry, the church and religious organisations, courts and the legal system, and schools and the educational system was also surveyed. The respondents were presented with a set of attitudinal statements on religious leaders, benefits gained from modern science, conflicts caused by religions, and whether or not people with very strong religious beliefs are too intolerant of others. In addition, the respondents gave their views on whether the church and religious organisations have too much power in Finland. Their opinions were also polled on whether they would accept a person from a different religion or with a very different religious view from theirs marrying their relative or being a candidate of the political party they prefer. A set of statements charted the respondents' views on the meaning of life. In questions on faith and religion, the respondents gave their views on God and the existence of God. The respondents were asked whether they believed in life after death, Heaven, Hell, religious miracles, reincarnation, nirvana, or the supernatural powers of deceased ancestors. They were also asked in what religion they were raised in, and what was their mother's, father's, and spouse's religious preference. Further questions explored how often the respondents and their parents attended religious services in the respondents' childhood, how often they prayed, whether they have a shrine, altar, or other religious object on display in their homes for religious reasons, and how often they visited holy places for religious reasons. The respondents assessed their religiosity and whether they considered themselves to be spiritual persons who follow their religion. Feelings about the Bible were canvassed with a set of attitudinal statements. In addition, their views were probed on good luck charms, fortune tellers, faith healers, star signs, and horoscopes. Attitudes towards different religions and religious groups were charted. Background variables included the respondent's gender, year of birth, household size, education, employment status, occupation, industry of employment, regular weekly working hours, employment type, managerial position, employer type, trade union membership, voting behaviour, religiosity, monthly income, region of residence, and type of location.

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otantaProbability.SystematicRandom

Probability: Systematic randomProbability.SystematicRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source https://doi.org/10.1111/jssr.12721
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=bf0d184134dcd93f946de24aaf9d49a4cfcae7d2f547ada0008071c2fe9e673f
Provenance
Creator International Social Survey Programme (ISSP); Blom, Raimo; Melin, Harri; Tanskanen, Eero; Ketola, Kimmo; Kääriäinen, Kimmo; Niemelä, Kati
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland