Lokala problem, brott och trygghet i Gävleborgs län

DOI

This study is a collaboration between Stockholm University and Gävleborg Police District. The overreaching aim of the study is to improve the ability to plan and execute crime prevention in Gävleborg. Aim - to measure exposure and feelings of unsafety among citizens of Gävleborg. - create oppurtinities to develop stratgies and activities for crime prevention.

Undersökning har genomförts tillsammans med Stockholms universitet och polisområde Gävleborg. Undersökningen görs utifrån ett behov av att bättre kunna planera och utföra det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Syfte - mäta utsatthet och otrygghet bland invånarna i Gävleborg - skapa förutsättningar för att utforma strategier och åtgärder för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet Data kommer från två separata insamlingar, 1995 och 1996.

A random sample of 6193 citizens in Gävleborgs län, collected in two cross-sectional studies.

6193 slumpmässigt utvalda invånare i Gävleborgs län, insamlade i två tvärsnittsstudier.

Probability

Sannolikhetsurval

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=519f64067eeed512e2a0decf04d75bc18d409309761022d603848304117909a5
Provenance
Creator Torstensson Levander, Marie
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige