Power Structures of Finnish Society 1991

DOI

Valtarakenneaineistossa on tutkittu suomalaisen yhteiskunnan valtaeliittiä. Tutkimuksen vastaajat olivat seuraavilta yhteiskunnan eri sektoreilta: politiikka, hallinto, elinkeinoelämä, järjestöt, joukkotiedotus, tiede ja kulttuuri. Tutkimus kohdistuu sektoreiden johtaviin institutionaalisiin asemiin, rooleihin, eikä niissä toimiviin henkilöihin sinänsä. Tutkimus käsittää yhteensä 1115 asemaa, joissa on 997 henkilöä. Tutkimuksen teemoja olivat: ura, kansainvälistyminen, vuorovaikutus, valta, perhe ja vapaa-aika, lapsuuden ja nuoruuden koti sekä eri sukupuolten asema Suomessa. Uraan liittyen vastaajilta kysyttiin päätointa ja mahdollisia muita toimia, luottamustehtäviä, jäsenyyttä eri järjestöissä ja epävirallisissa ryhmissä sekä urakehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi kysyttiin mahdollisia poissaoloja työelämästä ja syitä niihin. Kansainvälistymistä kartoitettiin kysymällä oliko vastaaja opiskellut tai työskennellyt ulkomailla ja oliko hänellä henkilökohtaisia kohtakteja muiden maiden kansalaisiin. Vuorovaikutusta mitattiin esittämällä haastatelluille lista yhteydenpitotahoista ja pyytämällä haastateltuja arvioimaan yhteydenpidon tiheys ja kertomaan yhteydenpidon luonne. Yhteydenpitotahoja olivat mm. tasavallan presidentti, puolue, ministeriöt, kunta, puolustusvoimat, kirkko, eri järjestöt, korkeakoulut ja yritykset. Lisäksi pyydettiin kertomaan, miten usein vastaaja esiintyy eri joukkotiedotusvälineissä, missä määrin työnsä vuoksi on yhteydessä nuoruusvuosien tuttuihin ja mitä yhteydenpidon muotoja hän pitää tärkeimpinä oman organisaationsa kannalta. Valtaan liittyen vastaajia pyydettiin arvioimaan eri tahojen (eduskunta, kulttuurielämän edustajat, lehdistö, palkansaajajärjestöt yms.) vaikutusvaltaa ja eri ryhmien välisten vastakohtaisuuksien voimakkuuksia Suomessa. Vastaajille esitettiin joukko yhteiskuntaan liittyviä väittämiä, joihin heidän pyydettiin ottamaan kantaa. Heitä pyydettiin myös nimeämään haastatteluhetken suurimmat yhteiskunnalliset ongelmat. Perheeseen ja vapaa-aikaan liittyviä aiheita tutkimuksessa olivat työelämän ja perhe-elämän vaatimusten mahdollinen ristiriita, kotityöt, lastenhoito ja harrastukset. Vastaajilta kysyttiin onko heidän sukupuolensa vaikuttanut heidän uraansa sekä ovatko he omassa asemassaan pyrkineet edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja jos ovat, miten. Lisäksi heille esitettiin kymmenen naisten asemaan Suomessa liittyvää väittämää ja pyydettiin ottamaan niihin kantaa. Taustatietoja olivat mm. sukupuoli, syntymävuosi luokiteltuna, asuinlääni, oma ja puolison koulutus, puoluekannatus, sijoittuminen yhteiskuntaluokkiin ja tulot.

In this power structure survey, the Finnish power elite is under observation. The respondents were from the following sectors of the society: politics, administration, business life, organisations, mass media, science, and culture. The study focuses on institutional positions of leadership, roles in various sectors, and not on the persons in these positions as such. The study comprises 1,115 positions with 997 persons. The themes of the survey included, among others, career, internationalisation, interaction, power, family and leisure, childhood home, and the position of the sexes in Finland. In view of the respondents' career, they were asked their main job and eventual other jobs, their elected offices, membership in different organisations and unofficial groups, and factors affecting career development. In addition, the respondents were asked about their eventual absences from work life, and reasons for these absences. Internationalisation was studied by asking whether the respondents had studied or worked abroad and if they had personal contacts with citizens of other countries. Interaction was measured by presenting the respondents with a list of possible contact partners and asking them about the frequency and nature of the contact. The listed contact partners included the president, political party organisations, ministries, municipality, army, church, the media, voluntary organisations, institutes of higher learning, and enterprises. In addition, the respondents were asked how often they appear in the mass media, to what extent they keep in touch with their acquaintances from school and younger years, and what forms of contact the respondents find most important in view of their own organisation. In relation to power, the respondents were asked to assess the influence of various bodies (the Parliament, representatives of cultural life, the press, and labour market organisations), and the intensity of antagonism between various groups in Finland. The respondents were presented with a number of statements relating to power and decision-making in society and asked whether they agreed with them. They were also asked to name the biggest social problems in Finland at the time of the survey. Family and leisure-related questions pertained to work-life balance, who is responsible for household duties, and who takes care of the children. The respondents were asked whether their gender had affected their career and whether they had in their own position tried to promote the equality between men and women, and if they had, in what way. Furthermore, the respondents were asked to what extent they agreed with a number of statements relating to the position of women in Finland. Background variables included the respondent's gender, year of birth (categorised), number of children (categorised), province of residence, own and spouse's basic and vocational education, which political party R would vote for if the parliamentary elections were held at that time, self-reported social class, annual gross income.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered writings and/or diaries: PaperSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd1090
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1090
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201306144023
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c2c5ee88809846148e4e2453ad28c8e1cc898b89012d43c91c50af7d57cd7daf
Provenance
Creator Ruostetsaari, Ilkka; Kuusipalo, Jaana
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2001
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland