Europaparlamentsvalundersökning 2014

DOI

The European Parliament Election Study 2014 was conducted in collaboration between the Department of Political Science in Gothenburg and Statistics Sweden (SCB). This collaboration has covered all of the parliamentary elections, referendums and elections to the European Parliament since 1956. In 2014 the Swedish National Election Studies (SNES) team changed the primary mode of the study from face to face to a 24 page mail-back paper survey. One of the main reasons for the mode change was the ever increasing costs of preforming face to face interviews. Another reason was to combat the trend of declining response rate and to ensure large enough (n) in the study. As a result the sample size was doubled to 5400 individuals.

Europaparlamentsvalundersökningen 2014 genomfördes i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Samarbetet har pågått vid samtliga ordinarie riksdagsval, folkomröstningar och Europaparlamentsval sedan 1956. I 2014 års undersökning ändrades den primära insamlingsmetoden från personlig intervju till pappersenkät. En av huvudanledningarna till att man ändrade metod var en ökad kostnad att genomföra intervjuerna. En annan anledning var den sjunkande svarsfrekvensen och att man ville säkra ett så stort underlag som möjligt. Som ett resultat av detta dubblerades urvalet till 5400 individer.

Sample size: 5400

Urvalets storlek: 5400

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Telephone interview

Telefonintervju

Self-administered questionnaire: web based

Självadministrerat frågeformulär: webbaserat

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/sgb5-vf17
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=f8631e6856279337b9893b51bf1edd5951850c2a34a10c10a38c0a2928aa6476
Provenance
Creator Oscarsson, Henrik; Berg, Linda; Hedberg, Per
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige