Lasten ja huoltajien sosiaaliset verkostot Turun seudulla 2018

Aineistossa on kartoitettu kuudesluokkalaisten nuorten ja heidän huoltajiensa hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita. Teemoina aineistossa ovat muun muassa vapaa-ajan käyttö ja harrastukset, ystävyyssuhteet, koti ja perhe sekä ajatukset elämästä ja muista ihmisistä. Kuudesluokkalaisilta kysyttiin esimerkiksi, mihin käyttää vapaa-aikaansa, montako harrastusta on ja miten tyytyväinen on elämäänsä. Sitten kysyttiin muun muassa, kuinka monta ystävää vastaajalla on ja miten usein kouluajan ulkopuolella tapaa ystäviään. Lisäksi kuudesluokkalaisilta selvitettiin kodin asumisjärjestelyitä ja perheasioita. Kyselyssä tiedusteltiin myös ajatuksia ja mielipiteitä sosiaalisiin suhteisiin, luottamukseen ja asenteisiin liittyen. Oppilaat vastasivat kyselyyn joko paperisella tai verkkolomakkeella. Kyselyyn vastaamista ohjasi joko luokan opettaja tai aineiston keräyksestä vastaava tutkija. Opettajille oli laadittu tätä tehtävää varten erilliset ohjeet. Kuudesluokkalaisten huoltajilta kysyttiin perheen kokoonpanosta ja kuudesluokkalaisen asumisjärjestelyistä. Lisäksi kysyttiin huoltajien ajatuksista ja mielipiteistä vapaa-aikaan, ystävyyteen sekä muihin ihmisiin liittyen. Huoltajat vastasivat kyselyyn verkkolomakkeella. Taustatietoja aineistossa ovat lapsen ikä ja sukupuoli, huoltajan syntymävuosi, sukupuoli, koulutustaso ja päätoimi sekä kotona käytettävät kielet (luokiteltuina), kotitalouden nettotulot, samassa taloudessa asuvien huoltajien ja alaikäisten määrä (luokiteltuina).

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source https://doi.org/10.31235/osf.io/agkjv
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=f4d7ed49e832423f0eae7fb2be1e8bb5810fba73a217ee7087c555d1da569239
Provenance
Creator Tuominen, Minna
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Publication Year 2023
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Turku; Raisio; Kaarina; Parainen; Suomi