Journalist 1995

DOI

Journalist 1995 is based on two predecessors: Journalist 1989 and Journalist 1994. A common aim of the surveys is to give a picture of Swedish journalists´ in regard of their view of the professional role of journalists, press ethics and professional ethics, mass media and the community, as well as to give background characteristics such as the composition regarding age and gender, education, terms of employment, work place etc. The emphasis of the surveys has varied: in 1989 it was on the journalists' attitudes towards their own professional role and professional ethics; the survey of 1994 introduced new areas regarding politics and the community as well as questions related to the trade union. Journalist 1995 presented a new focus: the journalists' view of diversity and media concentration among Swedish mass media. The questionnaire was divided into six blocks: work, work environment and ethics; media concentration and diversity; politics, the community and environment; media habits; the paper 'Journalisten'; and background. Purpose: The purpose of the study is to investigate how Swedish journalists perceive themselves and society, their professional role and work situation, the problems related to their code of professional ethics and the developments in the media sector.

Journalist 1995 vilar på två föregångare: Journalist 1989 och Journalist 1994. Gemensamt för undersökningarna är syftet att kunna ge en bild av den svenska journalistkåren, med avseende på exempelvis synen på den journalistiska yrkesrollen, synen på press- och yrkesetik, synen på massmedier och samhälle, men också att kunna ge rena bakgrundskarakteristika som ålders- och könssammansättning, utbildning, anställningsförhållanden, typ av arbetsplats etc. Tonvikten i studierna har varierat: 1989 låg den på journalisternas attityder till den egna yrkesrollen och yrkesetiken; 1994 års studie förde in nya områden rörande politik och samhälle samt fackligt relaterade frågor ställda av Svenska Journalistförbundet och dess medlemstidning Journalisten. Journalist 1995 presenterar ett nytt fokus: journalisters syn på mångfald och mediekoncentration bland svenska massmedier. Frågeformuläret för 1995 års undersökning var indelat i sex sammanhängande frågeblock: arbete, arbetsmiljö och etik; mediekoncentration och mångfald; politik, samhälle och miljö; medievanor och syn på olika medier och genrer; tidningen Journalisten; och bakgrundsfrågor. Syfte: Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002203
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=303d2a7d5f974f3f2ff18e70f55a50c2222ab3d7da827c32b8bb61d3ee26a5ae
Provenance
Creator Asp, Kent; Weibull, Lennart
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2014
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige