Muuttuvat kunnat 1993

Kunnan tilannetta ja toimintaa kartoitettiin pyytämällä vastaajaa arvioimaan kunnan taloudellisen tilanteen lisäksi poliittisiin, hallinnollisiin, taloudellisiin ja paikallisiin olosuhteisiin sekä valtiosuhteeseen liittyvien ongelmien tärkeyttä. Lisäksi tiedusteltiin erilaisten tehtävien, kuten esimerkiksi sektoreiden välisen yhteistyön, alaisten informoinnin, uusien rutiinien kehittämisen, talouden ohjauksen, toimintojen koordinoinnin, asukkaiden näkemysten seuraamisen ja inspiroimisen, tärkeyttä ja kysyttiin kuinka tärkeinä vastaaja piti erilaisia poliittisluonteisia tehtäviä. Vaihtoehtoisten toimintamuotojen käyttöä kunnissa selvitettiin kysymällä minkälaisia palvelutuotantomuotoja vastaajan kunnassa suunnitellaan otettavaksi tai on jo otettu käyttöön ja missä laajuudessa kunnan eri sektoreilla ostetaan palveluja yksityisiltä. Lisäksi kysyttiin miksi vastaajan kunnassa käytetään vaihtoehtoisia palvelumuotoja, pyydettiin mielipidettä useista yksityistämiseen liittyvistä väitteistä, kartoitettiin missä määrin vastaajan kunta tukee erilaisia yhteisöjä, joiden toiminta voidaan nähdä kunnan tuottamia palveluja täydentävinä tai korvaavana, ja mitä vaikutuksia kasvavalla yksityisten vaihtoehtojen käytöllä on kunnallisessa palvelutuotannossa. Vastaajaa pyydettiin myös listaamaan toimintoja, joista kunta voisi luopua ja toimintoja, joiden osuutta kunnallisessa palvelutuotannossa pitäisi lisätä. Tutkimuksessa esitettiin myös kysymyksiä kunnan kansainvälisistä suhteista, kuten esimerkiksi ystävyyskunnista, vierailuista ja opintomatkoista. Lopuksi vastaajaa pyydettiin nimeämään sekä ulkomaisia että suomalaisia edelläkävijäkuntia. Taustamuuttujina ovat lomaketyyppi, kunta ja lääni sekä vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, koulutus ja asema kunnassa. Lisäksi mukana on vastaajaryhmäkohtaisia taustamuuttujia kuten esimerkiksi vastaajan aikaisempi työkokemus, työnantajan tyyppi ja kokemus luottamustehtävistä sekä puoluekanta.

The survey charted the situation and the range of activities of Finnish municipalities. Respondents were asked to evaluate the economic situation of their municipality. They also rated the importance of problems pertaining to local politics, municipal administration, municipal economy, local circumstances and relations with central government. They rated the importance of different aspects of Chief Executive Officer's work, such as promoting cooperation between sectors, informing employees, creating new routines, controlling the budget, coordinating actions, and finding out about the views of residents. The survey also canvassed a variety of alternative service production methods that are used or are going to be used in municipalities, and the scale of outsourcing services in different sectors. Alternative methods of service production mentioned included privatization, in-house tendering within the municipality, citizens use vouchers to buy services and can freely choose the service producer, etc. Respondents were also asked why their municipality used alternative service forms and to what extent it supports various organizations that complement or substitute municipal services. They were presented with a set of attitudinal statements about privatization and the impact of using private alternatives in municipal production of services. Respondents were asked to list activities that should be abandoned and activities whose proportion of municipal production of services should be increased. Questions also pertained to international relations (twin municipalities, visits and study trips abroad). Lastly, respondents named foreign and Finnish municipalities which set an example to others. Background variables included type of form, municipality, province, respondent's year of birth, level of education and position in the municipality. There were also group-specific background variables, such as career development, type of employer, experience as an elected official and party preference.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1191
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=6e684714a3531c97c8f6506f1394879b99cc1b78f94142d6949c10e43701736d
Provenance
Creator Granqvist, Nina; Pikkala, Sari; Ståhlberg, Krister
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2004
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland