Den nationella SOM-undersökningen 1993

DOI

This dataset contains information from SOM-survey 1993, the eighth study in a series of annual surveys. The questionnaire was divided into six subject fields: mass media; politics and society; energy, nuclear power and environment; Sweden and the rest of the world; leisure; and background. Many of the questions are replications of questions asked in previous SOM-surveys, but there is also a number of questions not asked in previous surveys. These questions deals with thoughts of giving up morning paper subscription; confidence in a number of Swedish mass media; impression of morning television; interest in a number of political areas; opinion on family policy; and opinion on a number of statements concerning the regional division of Sweden. The respondents also had to indicate how threatening they considered a number of environmental problem, and to give their opinion on how seriously a number of risks threaten their own life and health. Furthermore the respondents had to indicate the importance of a number of circumstances when giving refugees residence permit in Sweden, and also give their opinion on a number of statements occurring in the discussion about refugees and immigration. Purpose: The main purpose is to establish time series that enable researchers to analyse how various changes in society affect people's attitudes and behaviour.

Detta är den åttonde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier. 1993 års undersökning består av sex sammanhållna delar: massmedier; politik och samhälle; energi, kärnkraft och miljö; Sverige och omvärlden; fritid; samt bakgrundsfrågor. Många av frågorna har ställts i tidigare SOM-undersökning, men ett antal frågor har tillkommit. Nya frågeställningar i Riks-SOM 1993 tar upp funderingar på att upphöra med prenumeration på morgontidning; förtroende för svenska massmedier; inställning till morgon-TV; inställning till olika familjepolitiska stödformer; samt den regionala indelningen i Sverige. Respondenten fick också för ett antal miljöproblem ange hur allvarliga hot man anser dessa vara mot miljön i Sverige, och hur stora man bedömde olika risker vara för sitt eget liv och hälsa. Dessutom fick respondenten ange hur stor vikt olika omständigheter skall ha för att flyktingar skall få uppehållstillstånd i Sverige och ange sin egen inställning i ett antal påståenden om flyktingar och invandring. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över tid finns det i SOM-serien tidsserier om bland annat medieanvändning, politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika samhällsinstitutioner och grupper. Syfte: Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002355
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=7447710815bc9263d3b22c7dffa960230741eaea15c75220c8919b2fa884ea61
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1994
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige