DDI description: Finnish Working Life Barometer 1999 DDI-kuvailu: Työolobarometri 1999 Finnish Working Life Barometer 1999 Työolobarometri 1999 Työnteon mielekkyyden muutos Suomessa vuosina 1992 - 2005 Kunta-alan työolobarometri 1999. Työministeriön työolobarometrin 1999 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Työolobarometri. Lokakuu 1999

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisen työelämän laatua palkansaajien näkökulmasta vuonna 1999. Tiedot kerättiin 1115 satunnaisesti valitulta 18 - 64-vuotiaalta työssä olevalta palkansaajalta. Työolobarometrin sisällöstä pääosa on pidetty samanlaisena eri vuosina. Vuonna 1999 erityisteemana oli palkansaajien työkyky. Ensimmäiset kysymykset koskivat työsuhteen pituutta ja luonnetta sekä työpaikan henkilöstöä. Esimerkiksi kysyttiin vuoden aikana tapahtuneista muutoksista henkilöstön lukumäärässä, irtisanomisista ja lomautuksista. Seuraavat kysymykset koskivat työpaikan ilmapiiriä, kuten esiintyykö työpaikalla kilpailuhenkeä tai ristiriitoja esimisten ja alaisten sekä eri henkilöstöryhmien välillä ja asiakkaiden kanssa. Tämän jälkeen kysyttiin, ovatko työtehtävien suoritusvaatimukset muuttuneet ja miten vastaajat näkevät vaikutusmahdollisuutensa esimerkiksi työtehtäviinsä, työtahtiinsa, työnjakoon ja laitehankintoihin kehittyneen. Lisäksi tiedusteltiin ylityökorvauksista, muista työaikaan ja palkkaukseen liittyvistä asioista sekä muutoksista muun muassa työtahdissa, työturvallisuudessa, työn fyysisessä ja henkisessä rasittavuudessa sekä kannustuksen ja tuen saamisessa. Seuraavaksi selvitettiin, pitävätkö vastaajat mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana heidät esimerkiksi lomautetaan, irtisanotaan tai siirretään toisiin tehtäviin. Lisäksi vastaajat pohtivat työllisyystilannetta sekä sitä, onko työelämä muuttumassa suuntaan tai toiseen esimerkiksi työnteon mielekkyyden, tasa-arvon, ympäristökysymysten huomioon ottamisen, esimiesten johtamistavan tai itsensä kehittämisen mahdollisuuksien suhteen. Tämän jälkeen kysyttiin vielä työkykyyn ja työterveyteen liittyviä asioita käyttäen muun muassa sovellettua versiota Työterveyslaitoksen kehittämästä työkykyindeksistä. Työolobarometrissa on hyödynnetty työvoimatutkimuksen (Tilastokeskus 1999) taustamuuttujia. Taustamuuttujina olivat muun muassa sukupuoli, ikä, alue ja työpaikan toimiala.

The survey studied employee opinion on the quality of working life in Finland. Main themes were job characteristics, work environment, conflicts at the workplace, influence over decisions, working hours, wages, employment security and equality. A special theme for the year 1999 survey was employees' capacity to work. First, the respondents were asked about the number of years they had worked for the employer they were working for at the time, type of contract, number of persons at the workplace, what kind of changes there had been in staff numbers, working hours, contracts and staff qualifications and competence over the past 12 months, and whether people had been transferred to other units. Further questions covered team work at the workplace, whether there had been conflicts at the workplace, between what groups and whether the conflicts had decreased or increased over the past 12 months. Employee influence over, for instance, workload and tasks, and changes in the degree of incfluence were investigated as well as trade union influence and R's membership in a trade union or a professional association. Next set of questions covered overtime at work, overtime compensation, flexibility in working times, job characteristics, and changes over the past year in workload, physical or mental stress, in access to training etc. Wage level and pay systems were charted. One topic pertained to whether the respondents had presented any ideas to improve working conditions, products, services or working methods at the workplace and whether there had been other development ideas. They were asked how likely it was that they would be dismissed or laid off, or their tasks or working hours would be changed over the next year. Opinions were charted on the likelihood of getting a new job if becoming unemployed, employment situation in Finland in general and what kind of changes were happening in working life in, for instance, relating to management style, possibility to influence decisions, equality between men and women, the financial situation of their organisation. A number of questions investigated how the employees' capacity to work and occupational health and safety had been taken into account at the workplace, their estimate of own mental and physical capacity to work, illnesses and disabilities diagnosed and their effect on R's capacity to work. One topic covered discrimination and problems experienced at work (e.g. violence, sexual harassment, delay of pay, dangerous or heavy work). Background variables included the respondent's gender, age, urbanity of municipality of residence, major region (NUTS2), region (NUTS3), occupational status and economic activity, status in employment, industry of employment, employer type, weekly working hours, additional jobs, industry of additional job, number of children aged 10-17 living in the household, R's basic education and vocational education. Most background variables were obtained from the Labour Force Survey 1999 telephone interviews.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Puhelinhaastattelu: tietokoneavusteinen (CATI)Interview.Telephone.CATI

Telephone interview: Computer-assisted (CATI)Interview.Telephone.CATI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:isbn:951-735-916-0
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8d877f1524989eaf6365eb55bcfb52c996e4c46a160df83081253173f9a1d417
Provenance
Creator Työministeriö; Tilastokeskus; Ministry of Labour; Statistics Finland
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland