Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1997

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten yritysjohtajien asenteita ja arvoja vuonna 1997. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien perusteella heidän suhtautumistaan osittain samoihin asioihin kuin EVAn kansalaisten mielipiteitä kartoittavassa tutkimuksessa (FSD1085). Tutkimuksen aihepiireinä olivat kansainvälistyminen ja ne ratkaisut, joilla Suomi kytkeytyy kansainväliseen yhteisöön, Suomen menestyksen avaimet avautuneessa kilpailussa, markkinatalouden suomalaisen mallin toimivuus, yritysten tarkoitus ja arvot, työelämän ja työmarkkinoiden muutospaineet, yhteiskuntakeskustelun keskeiset teemat (politiikan toimivuus, ympäristökysymykset, taloudellinen kasvu) sekä yritysjohtajien ja koko väestön näkemyserot eri aihepiireistä. Kysely sisälsi kolme osaa. Ensimmäisessä on 51 väittämämuotoista kysymystä. Toisessa osassa on neljä kohdennettua kysymyssarjaa ja kolmannessa osassa on vastaajan henkilöä ja yritystä koskevat taustatiedot. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, toimiasema, koulutusala, yrityksen/itsenäisen tuotanto- tai palveluyksikön sijaintilääni, päätoimiala, liikevaihto, henkilöstömäärä, viennin osuus liikevaihdosta sekä luonnehdinta yrityksen/yksikön yleisestä menestymisestä kahden viime vuoden aikana ja arvio yrityksen/yksikön kehitys- ja suhdannenäkymistä kahden seuraavan vuoden aikana.

In the survey, attitudes and values of Finnish corporate executives were studied. First, the respondents were asked to what extent they agreed with a number of statements. The statements were partly similar to those in the EVA survey on Finnish values and attitudes (FSD1085). Themes in the survey were internationalisation and the solutions by which Finland links itself to the international community, keys to Finland's success in the newly opened competition, the functioning of the Finnish model of market economy, the purpose and values of enterprises, the pressure of change in work life and the labour market, main themes of social discussion (functioning of politics, environmental questions, economic growth), and differences of opinion between corporate executives and the population on various topics. The survey contained three parts: In the first one, there were 51 questions in the form of propositions. In the second part, there were four sets of questions, and the third part contained background information on the respondents and their companies. Background information included the respondent's sex, age, position in company, education, location of the enterprise/an independent production or service unit, it's main field of activity, turnover, number of personnel, share of export of the turnover, a characterisation of the enterprise's/unit's general success during the last two years, an estimate of the enterprise's/unit's development, and prospects for the next two years.

Muu otantamenetelmäOther

Other sampling procedureOther

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1091
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5a5e60a632aa84766dd2ce6894f014f7eee887472325d35e2a046138185b8528
Provenance
Creator Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA); Yhdyskuntatutkimus; Finnish Business and Policy Forum (EVA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2001
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland